Bisnis Nius

Bisnis nius

Santo health konsen -COVID kes

Konsen i reis long Santo long hao COVID kes infomesen […]

Ded long Santo i no COVID

Ded long Santo long manis ia hemi no rileit long […]

Noten hospital bae i klosem outpatient seves

Wok blong muvum ol health seves i ko long ol […]

Dijitol sistem blong impruvum domestik tax

Vanuatu i nid blong kat wan dijitol sistem we i […]

VT10 shell kava long Motalava

Wan kava bar long Motalava i disaed blong statem VT […]

Chiko farm i lukim diklaen long egg prodaksen

Wan bigfala saplaea blong egg blong faol long Vanuatu i […]

Reserve bank i sapotem trade mo bisnis sekta

Reserve bank blong Vanuatu i givim VT 5 million blong […]

I kat inaf vatu blong jenisim foren mani

Sam bank mo foreign exchange kampani i talem se i […]

Tafea i askem help long Kavman

Tafea i askem Kavman blong helpem ol pipol blong hem […]

VNPF i givim aot soft loan

Vanuatu National Provident Fund i sapotem ol victim blong TC Harold wetem soft loan.

Manples i mas holem ol lokol posisen: Laba Komisina

Labour Dipatmen i givim wan wik long ol bisnis haos blong ol manples i holem ol lokol posisen.

(Visited 485 times, 1 visits today)