Nasonal Nius

Nasonal nius

Kol blong tekem COVID vaccine

Minista blong Health i talem se i pipol i slo […]

Plante cloud i kosem ren

Vanuatu Weta Ofis i talem se plante cloud long West […]

Lokdaon simulation exercise long Novemba

Ministry blong health i talem se simulation lokdaon exercise bae […]

Agriculture Development Bank executiv i teminate

Kavman hemi teminatem ful executiv blong Vanuatu Agriculture Development Bank […]

Kerepei Health senta blong open long October

Niu Kerepei Health senta long Not Maewo bae i open […]

Fama i winim vatu long doa step

Wan Eria Administrata i talem se fasin blong pem lokol […]

Limit fand -jalenj blong disasta risk

Limited fanding mo risos i wan big jalens long implementation […]

Manaro ash i yus blong mekem haos

Wan komuniti long Not Ambae i stap yusum ash blong […]

Wan moa seasonal wokman i ded

Wan Ni-Vanuatu seasonal wokman blong Recognised Seasonal Employer Scheme long […]

Niu freezer blong ol Sanma fisherman

Faev fishing asosiasen long Sanma i kat ol niu sola […]

Niu wota tank projek blong Not Ambrym

Pipol blong Not Ambrym eria kaonsel i wan niu komuniti […]

Disasta risk event long Luganville

Niufala elek Mayor blong Luganville i askem pipol long Santo […]

Ol studen long Santo i kasem help

New Zealand i kivim VT231 million blong bildim bak tri […]

Simulation lokdaon exercise i mas klia

Mele Maat Komuniti long Efate i askem Kavman blong kamaot […]

Moa ded bodi long Port Vila cemetry

Port Vila Cemetery i talem se oli stap berem moa […]

Malekula COVID vaccine lonj

Malampa Province bae i lonjem COVID vaksin rolaot tumoro long […]

COVID vaccination long Malo

COVID-19 vaccination long rurol Sanma i kohed long Malo. Sanma […]

Fes Takuare tua long Tafea

Niu Patrol Boat blong Vanuatu, RVS Takuare i mekem fes […]

Kol blong ol ship crew i risponsibol

Kol blong ol crew blong ship i mekem gud wok […]

VCH sewage system stil wan konsen

Ol health ofisiol i talem se oli stap wok yet […]

Kol blong rimuvum kwiktaem Big Sista ship

Lamap Marine Conservation i kol long ona blong ship, Big […]

Moa ren bae i kam

Vanuatu i sud expektem moa ren bitim nomol long nekis […]

Malekula i redi from COVID vaccine

Malampa Public Health i talem se pipol long Malekula i […]

Seven dei isolation blong RSE

Ol Recognised Seasonal Employer wokman we oli travel tete i […]

Niu chairlady blong yut otoriti

Vanuatu National Youth Authority i kat naoia wan niufala Chairlady […]

Woning long inkris rice praes long Luganville

Luganville Municipal Council i wonem ol saplaeia blong rice long […]

Ambae Jif; Wai cooperative seves i mas on

Not Ambae Council blong ol Jif i wantem seves blong […]

VT250 million blong Vanualava rod

Rod concrete pavemen projek blong Vanualava aelan long Banks grup […]

Investikesen long kiaman infomesen

COVID-19 Seaport Tasfos i talem se bae oli isuem investikesen […]

South Santo One Area Council i openem niu ofis

Ol komuniti long South Santo Area One Council i stat […]

Bot rejistresen long Penama

Noten Division Ofis blong Maritime Regulator bae i stap long […]

Ova 14,000 pipol i vaksin long Sanma

Moa long 14,000 pipol long Sanma Provins i tekem COVID-19 […]

Progres long ol bigfala infrastructure Sanma projek

Sanma Provinsiol Kavman Kaonsel i talem se apged blong 65- […]

Takuare i kam state propeti

Kavman i pem aot nem ia Takaure long ol Jif […]

Ol Not weaver mo designa i mekem mani

Wan niu fom bisnis i stap jensem laef blong plante […]

Bank seves blong rurol Sanma

Sanma Provincial Kavman i anaonsem seves blong National Bank blong […]

Cybercrime kes i ko hed blong inkris

Samples tri kes blong cybercrime we Polis i rikodem long […]

Moa buluk blong Penama butchery

Kavman bae i putum moa buluk long Penama blong inkrisim […]

Santo copra fama i lusum hom

Wan 74 yia copra fama long Cape Quiros, North East […]

Mein hospitol i operate wetem jalenj

Vila Central Hospitol i kontinu blong kivim seves wetem limit […]

Not west Efate i pripea from RVS Takuare

Mangaliliu mo Lelepa aelan i stap pripea long dawn welkam […]

Moa fand blong ol komuniti monita

I kat kol blong moa vatu i sapotem wok blong […]

Kol blong tekem COVID-19 vaccine

I kat strong kol blong ol komuniti long aelan i […]

Niu eapot long saot Maewo

Kavman bae i bildim wan niu eapot long saot Maewo. […]

Plan frantlin kompolseri COVID vaccine

Kavman i gat plan blong i wan mas blong ol […]

Sanma dei kastom tankiu seremoni

Wan kastom tankiu seremoni bae i hapen long Luganville long […]

Vaccine rolaot long fo provins

Rolaot blong COVID vaccine long  nara fo provins bae i […]

Niu incubator blong kam long October

Ol niu incubator blong ol bebe long Vila Central Hospital […]

VT500,000 kleim blong kopi raet

Reserve Bank blong Vanuatu i kasem wan oda long wik […]

Ol fama blong Torba i kwestenem dilei

Ol Torba fama long Tanna i wari se dilei blong […]

Lakatoro graon stil wan isu

Wan kleim kastom owna blong Lakatoro eria, Malekula i wantem […]

Vanuatu i nidim moa ae dokta

Kol blong moa ae dokta blong tritim hae namba blong […]

Kol blong wok adresem kraem

I kat kol blong wok tuketa blong katem daon ol […]

Kwik kol from wan hospitol CT scan

Kol blong i wan mas blong kat masin blong ditektem […]

Ol ship i save faen VT1 million

Ol ship i save faen long spot VT1 million sapos […]

Kol blong rispektem Luganville town

Ol pipol long Luganville i no tingting strong long Luganville […]

Airline kansel flaet i afektem pipol

Ova 100 pipol i afek long ol kansel flaet blong […]

Investikesen long saspek blood clot

Ministry blong Health i stap investiketem wan lokol we i […]

Ol kontrakta i atendem rod developmen trening

Twenti naen small scale kontrakta i atendem trening blong rod […]

Ova 600 fama long national agrikalja wik

Ova 600 fama raon long Vanuatu bae olii soem ol […]

Sanma jif i kasem seves blong Malvatumauri

Niufala senta blong Malvatumauri long Santo bae i helpem bigwan […]

Moa kokonat seedling long ol fama

Dipatmen blong Agriculture and Rural Development i givim aot ova […]

Travel bubble blong fri wei kwarentin

Vanuatu i stap pripea blong pat long travel bubble wetem […]

Niu senta blong Malvatumauri long Santo

Malvatumauri Council of Chiefs Northern Administration senta i open long […]

Kwesten long opening blong Lajmoli airport

Pipol blong not west Santo i kwesten fail promes blong […]

Kol blong kambak long jej

Vaturisu i kol long hae disisen making bodi blong jej […]

Sanma COVID vaccine lonj

Lonj blong COVID-19 vaccine long Sanma bae i hapen long […]

Emergency alert system blong sik outbreak

Vanuatu i kat wan emergency alert system blong dil wetem […]

Tu niu deputy spika blong Palemen

Palemen i elektem tu niu Deputy Spika blong Palemen long […]

Repatriation flaet i saspen

Vanuatu bae i no tekem in ol repatriation flaet blong […]

Opposition i konsen long Palemen sitting nekis wik

Opposition i konsen se kavman i no redi long ol […]

Vanua’aku party i selebretem 50 yia

Politikol Pati we i lidim New Hebrides blong kasem Independens […]

Sanma COVID vaccine rolaot long neks wik

Sanma Public Health Manager, Vanua Sikon, i talem se long […]

Ambrym prea operesen i distroem 6,030 klem posen

Prea operesen long aelan blong Ambrym i distroem 6,030 difren […]

Teaching Commission i wok long salary scale

Teaching Service Commission i talem se oli stap wok blong […]

Ova VT200,000 blong Presbyterian assembly

Ova VT200,000 i reis long wiken blong sapotem 72 General […]

Repatriation flaet i on bakeken

Repatriation flaet i kontinu long wik ia wetem ol strict […]

Kol blong klin raonem ol yard

I kat kol blong pipol i klinim gud yard long […]

Eighty five tonne blong kokonat oil blong expot

Eighty five tonne blong kokonat oil worth VT10 million i […]

Strong inlan win woning

Weta Ofis i wonem pipol blong lukaot long ol flying […]

Fes wina blong COVID-19 incentive

Pamela Bule hemi fes wina blong COVID-19 Incentive wetem VT30,000. […]

Twenty five cooperativ blong kat internet akses

Twenty five cooperativ long Vanuatu bae i kat akses long […]

Sanma i pripea from COVID vaccine rolaot

Sanma Province i stap pripea blong rolemaot COVID vaccine. Sanma […]

Dengue fever outbrek long Port Vila

Ministry blong Helt i ripotem wan outbrek blong 17 niu […]

Lokol yacht i wrek long saotwes Malekula

Ofis blong Maritime Regulator i konfem se yacht we i […]

Invest moa long mama graon

Kavman i kol blong wok moa long mama graon mo […]

Niu Coat blong arms statue

Kavman i lonjem wan niufala Coat blong arms statue long […]

Rod akses wan jalenj long saot west Malekula

Ol kava fama blong saot west Malekula i mas wokbaot […]

VT 130million blong riperem Lenakel mo Litzlitz wharf

Wok blong riperem wharf blong Lenakel Tanna mo Litzlitz long […]

Unakap i openem niu farea

Unakap Vilij long Nguna Aelan i openem niufala farea blong […]

COVID vaccine blong ol hae risk

Ol pikinini stat long bebe kasem 17 yia oli nosave […]

VT 8million blong 41 independens selebresen

Kavman i aloketem VT 8 million blong 41 Independens aniversari […]

Wok blong stopem sale blong state symbol

Ministry blong Internal Affairs i talem se sale blong national […]

Wan mas blong tekem COVID vaccine

Ol pipol i mas tekem COVID-19 vaccine from limit helt […]

Dry season i afektem Torba

Wota shotej long Torba Provins i kosem tu skul long […]

Bless to be Blessed scheme blong stop

Bless to be Blessed mani scheme i kat 7 dei […]

COVID vaccine awenes long Sanma

COVID-19 vaccine rolaot aweanes long Sanma i kohed. Sanma hemi […]

Niu fish mobile app blong fish data

Ova 20 fisherman blong Efate mo offshore aelan i yusum […]

50 saspek blong fraud

Immigration Dipatmen i faenemaot 50 saspek blong fraud long kaontri. […]

PSC Jeaman i sakemaot ol allegation long fesbuk

Jeaman blong Public Service Commission i sakemaot ol allegation akensem […]

Fesbuk i mas yus long stret fasen

Kavman i wonem pipol blong yusum social media long stret […]

Namele lif long projek blong Beverly Hills

Namele lif i bin stopem VT 71 million projek blong […]

Sinopharm i no yus long Australia

Australia i no akseptem blong ol seasonal wokman i tekem […]

Export awenes long Malekula

Awenes blong National Export i stap kohed long Malekula. Dipatmen […]

Ova 300 Ranwadi studen i aot long skul

Ova 300 skul studen blong Ranwadi Church blong Christ College […]

3.5 per cen populesen i no pat long census

Preliminary o eli risal blong 2020 National census i soem […]

Efate rurol i tekem COVID vaccine

Twenti fo pipol i kasem vinis stik meresin blong COVID […]

Moa wok long network coverage

Wan akrimen i saen long wik ia blong kontinu long […]

Kol blong sapot mama wetem disabiliti

I kat kol blong help bildim wan gudfala haos blong […]

Propa kaedlaen i mas kat inples

Vanuatu Financial Intelligence Unit i askem Bless to be Blessed […]

Naentin MP apil kes long July

Naentin Memba blong Palamen oli apilim disisen blong Supreme Court […]

Kavman i difitim mosen blong nokat trast

Mosen blong nokat trast akensem Prime Minista i difit wetem […]

Rolaot blong sinophram vaccine long July

Sinopharm COVID-vaccine rolaot long Port Vila bae i hapen long […]

Six Sanma eria administrator i kasem apointmen

Six Sanma eria administrator i apoint blong mekem wok olsem […]

Ova VT 1.6billion blong Harold rikavari

Australia bae i kivim ova VT1.6 billion blong helpem rikavari […]

Ureparapara i kol from wan ful taem rijista nes

Pipol blong Ureparapara aelan long Banks Islands long Torba Provins […]

VT 60million blong ol pipol wetem disabiliti

Australia mo New Zealand i kivim VT 60million blong sapotem […]

Ambae MP i ko bak long kavman

Wan Ambae Memba blong Palemen i joinem bak Kavman long […]

Hed blong State i tekem COVID vaccine

Hed blong State mo Fes Lady i tekem COVID Vaccine […]

Ol eria administrator blong dil wetem foren vessel

Wan totol blong teti-tri eria administrator i save holem taet […]

Niu Polis Komisina blong Vanuatu

Vanuatu i gat wan niufala Polis Komisina long wik ia. […]

Wan seasonal wokman i lus

Labour Dipatmen i konfemem ded blong wan Ni-Vanuatu seasonal wokman […]

Fo kavman MP i joinem opposition

Fo Memba blong Palemen long Kavman saed i joinem Opposition […]

Shefa rurol i kat low literacy reit

Shefa Education Forum i faenemaot se Shefa rural i gat […]

Kavman i tekem sinopharm vaccine

Prime Minista blong Vanuatu i fes man blong tekem sinopharm […]

Lida blong uniti i lus

Vanuatu i lusum wan tru lida we i wok wetem […]

Constitutional court hearing blong ko hed

Supreme Court i disaed blong kat ful hearing blong tu […]

Palemen i adjourn folem constitutional kes

Speaker blong Palemen i muvum Friday Palemen sitting i ko […]

Ova VT30 million blong Luganville Municipal bilding

Renovation blong Luganville Municipal Council bilding i kost VT 37million. […]

Ova 2000 pipol i tekem Astrazeneca vaccine

Ova 2000 pipol i tekem vinis Astrazenca vaccine long Convention […]

Naentin MP blong vacatem Palemen seat

Spika blong Palemen i askem long Palemen sitting long tedei […]

Chinese COVID vaccine i kasem Vanuatu

China Kavman i handem 20,000 dos blong Sinopharm vaccine long […]

VT 10million long plastik botel koleksen

World Vision Vanuatu i spendem VT 10million blong pem ol […]

Moa pipol i tekem stik meresin blong COVID

Ova 1000 pipol long Efate i tekem finis fes dos […]

Saspensen blong tu Memba blong Palemen

Speaker blong Palemen i saspendem Lida blong Kavman bisnis wetem […]

Mosen blong nokat trast akensem kavman

Opposition i putum wan mosen blong nokat trast akensem Hed […]

COVID test long tufala yacht sailor

Selly Roger Yacht we i bin ko sho long Wunpuko, […]

Kol blong ol pipol wetem sik i vaccinate

I kat strong kol blong pipol wetem Non-Communible Disease blong […]

Kwesten long apgred blong Lonsdale College

Memba blong Palemen blong Banks Islands i kwestenem apgred blong […]

Seasonal wok i helpem famli long COVID

Sam seasonal wokman blong Vanuatu long New Zealand i talem […]

Kiaman toktok abaot COVID vaccine i mas stop

Ministry blong Health i kol blong ol kiaman information abaot […]

Wan long hom kwarentin long Wunpuko

Wan man i stap long hom kwarantin long Wunpuko Vilij […]

COVID risk assesmen long Wunpuko

Helt Risk Assesment Tim i stap travel i ko daon […]

Opposition i konsen long Palamen atendens

Opposition i talem se failure blong Kavman i atendem Palamen […]

Kavman i lukluk blong seperetem faea seves

Kavman i stap diskas blong seperatem unit blong Vanuatu Fire […]

Akrimen blong moa lokol prodak expot

Wan moa kampani blong export i saenem akrimen wetem Kavman […]

Moa mani i mas ko long yut program

Youth Empowerment Vanuatu i kol from inkris long yut budget […]

ICT i save help long developmen

Information Communication Technology i save impruvum laef blong ol pipol […]

Vanuatu i expotem lokol kakae i ko ovasi

Vanuatu i expotem tu kontena blong manioc mo taro i […]

Stret info blong COVID meresin i mas pas

National Taskforce blong COVID-19 i kol blong stret infomesen blong […]

Hemi legol blong kontes long difren provins

Electoral Ofis i talem se hemi folem loa sapos wan […]

VBTC i resem ova 3million blong incubator

Vanuatu Broadcasting Mo Television Corporation i resem VT 5million long […]

Niu stamp blong citizenship program

Wan ministerial oda blong passport stamp i saen long wik […]

Inkris faen bae i aplae long ol klab

Stat long wik ia ol klab o bar owna i […]

COVID crew bae oli berem long Vanuatu

Vanuatu bae i berem fes patient wetem COVID-19 long Port […]

Polis i handelem COVID crew wetem handglove

Ol Polis Ofisa we oli handelem ded bodi blong Philipino […]

Enfosmen blong labour loa i mas hapen

Vanuatu National Workers Union i wantem luk moa enfosmen long […]

Loa blong dil wetem ol disis outbreak

Palamen i pasem bill blong Public Health Act afta long […]

Vanuatu blong expotem manioc ovasi

Vanuatu bae i save kasem ova VT 40million long rural […]

Niu dipatmen blong planem developmen

Minista blong Internal Affairs i talem se infrastructure developmen i […]

Kavman bae i lukluk long lokol kwarentin kost

Kavman bae i wok wetem ol ol developmen patna blong […]

I nokat discipline akensem ol polis ofisa

Ol Polis Ofisa we oli ko kolosap long ded bodi […]

Astrazeneca vaccine i sef

World Health Orgnisation i rikomendem ol pipol blong tekem COVID […]

Kavman i katem daon praes blong wok permit

Ol bisnis haos i stat pem work permit fi long […]

COVID vaccine mosen i pas long Palamen

Palamen i pasem mosen blong sekurem COVID-19 vaccine saplae blong […]

11 positiv COVID kes long gas ship

Gas ship long Port Vila haba i aot from 11 […]

Scholarship budget i no enaf

Ministry blong Education mo Training i kleim se Scholarship Unit […]

Pipol i praktisim COVID rul blong stap sef

Plante lokol long Port Vila i talem se COVID i […]

Kiaman nius online i mas stop

Presiden blong Media Association blong Vanuatu i kol long pablik […]

Kastom education diskasen long Port Vila

Wan diskasen i tekem ples long Chiefs Nakamal blong lukluk […]

24 lokol i stap long kwarentin naioa

24 lokol i stap naoia long kwarentin long Port Vila […]

Opposition i kol from sapot blong kwarentin kost

Opposition i kol long Kavman blong holem taet disisen blong […]

Cattle projek i introdus long Erromango

Ova 200 buluk i ko long Erromango blong inkrisim namba […]

Ol seasonal wokman long kwarentin i wari

Sam seasonal wokman long kwarentin i apil long Kavman blong […]

Polis i investiketem ded blong Philipino crew

Polis long Port Vila i stap investiketem ded blong wan […]

Kumera long Tanna i luk risal blong marine conservation

Ol pipol blong Kumera komuniti long saot Tanna i hukum […]

Polis Sanma i stap investiketem tri ded

Polis long Santo i stap investiketem tri ded long aelan […]

Kontract proses i dileiem Efate rod kliarens

Dipatmen blong Public Works i talem se proses blong komuniti […]

Netwok wan jalenj yet long Vanuatu

Wan netwok survey long Vanuatu long yia 2020 i soem […]

Telvet skul long Motalava i operate nomata long jalenj

Telvet French Primary long Motalava i operate nomol nomata long […]

Wan mas blong kwarentin bifo ko long South Australia

Ol seasonal wokman blong ko long Saot Australia bae oli […]

Plante yut long Port Vila i wantem wok

Indaksen miting blong Youth Challenge Vanuatu long March i pulum […]

Solwota blong Feiawa Park i sef blong swim

Dipatmen blong Water Resources i karem aot tabu long solwota […]

Agriculture i konsen long coconut planting

Dipatmen blong Agriculture i konsen from ol lokol fama i […]

Parents i kwestenem dilei blong alaowens

Ol parents blong Vanuatu Kavman sponsor studen ovasi i kwestenem […]

Tafea i nidim kwiktaem wan electoral ofisa

Tafea Provins i kol blong i kat wan Electoral ofisa […]

Ol waste pika i winim vatu long Etas Landfill

Ol waste pika long Etas Landfill long Efate i talem […]

Pentecost bae i kat wan faktri blong kava

Drim blong ol pipol long Central Pentecost blong kat wan […]

Vaturisu i wok long wan kastom penalti

Vaturisu Council blong ol Jif long Efate i stap wok […]

Ol fes yia scholarship studen i konsen long fi

Moa long 30 fes yia Kavman sponsorship studen i wari […]

Air Vanuatu i wantem luk rikwamen blong Samoa

Air Vanuatu i talem se bae hemi wet blong luk […]

Strict waj long yus blong ol kavman trak

Fleet Management Unit i wonem ol wokman blong Kavman blong […]

Shefa i jajem VT 100 long ol ship pasenja

Shefa Provincial Government Council i enfosem ship tax fi blong […]

Ol Market vendor i lanem hao blong kipim ol kakae

Long taem we COVID-19 i afektem ekonomi blong Vanuatu, wan […]

Leptospirosis kes i kontinu blong inkris long Sanma

Northern Provincial Hospital hem i kontinu blong rikodem ol niu […]

Labour i sendem moa couple i ko wok ovasi

Labour Dipatmen wetem wan popula agent blong ol seasonal wokman […]

Shefa provins i lusum VT18 million koleksen blong 2020

Shefa Provincial Government Council i lusum VT18 million revenu koleksen […]

Primary skul long Tanna i enkarejem lokol kakae

Wan Primary Skul long Tanna i putum se evri Wednesday […]

Faen i aplae long ol pipol we oli sakem doti olbaot

Shefa Provincial Government Council i talem se ol pipol we […]

UN i sapotem COVID hygin long Vanuatu market

Ol market vendor long Vanuatu i karem sapot long United […]

Opposition i askem Kavman blong lukluk serious long mani blong kaontri

Opposition i kol from ariap aksen long hao Kavman i […]

Vanuatu bae i nosave lusum visa fri akses

Ol othoriti we oli lukaotem citizenship program i sakem aot […]

Criminal kes blong Ambrym Memba blong Palamen long April

Supreme Court bae i harem Criminal kes we i stap […]

Kol from laef taem jail penalti long ol pipol we i kilim ded nara man

Vanuatu Womens Center i kol blong laef taem jail blong […]

Inkris long domestik violens ripot long South Santo

Wan national projek blong stopem domestic violens i kat impak […]

Buk i lonj blong talemaot ol storian blong ol woman long Public Service

Wan fes eva buk blong ol women long Public Service […]

Private Sector i stil askem sapot blong Kavman

Vanuatu Chamber blong Commerce mo Industry i riwesktem bakeken seken […]

Investikesen i mekem ol Chinese pipol i stap pas long court

Investikesen long ol Chinese pipol long tufala fishing bot we […]

Sunae komuniti long Moso i benefit long yacht

Sunae kominiti long Moso aelan i kasem ova VT 4.3 […]

Wokbaot blong stopem violens long komuniti

Wan candle light parade i kol blong moa fokas long […]

Vanuatu i stap long COVID-19 scenario 2A

Kavman i talem aot se Vanuatu i stap long scenario […]

Ol jif blong Penama i mekem kastom i ko long Kavman

Ol Jif blong Penama Provins i mekem kastom i ko […]

Kavman online seves atak i stap long investikesen

Vanuatu Computer Emergency Response Team i stap investiketem sam hacker […]

VBTC long Digicel app

Vanuatu Broadcasting mo Television Corporation i signem wan akrimen wetem […]

Malvatumauri blong selebretem 40 yia blong hem

Malvatumauri Council blong ol Jif bae i selebretem 40 yia […]

Sam lokol i talem se Pacific Labour Scheme test i no fea.

Sam pipol i fil se seleksen criteria blong Pacific Labour […]

Faev pipol blong Solomon Islands i no kasem COVID-19

Faev pipol blong Solomon Islands we oli flaot long solwota […]

Rabis rod kondisen long Not West Malekula i afektem ol fama

Eria Administrata blong Not West Malekula i talem se rabis […]

Malvatumauri i askem sapot blong ol jif

Malvatumauri Council blong ol Jif i mekem wan kwik kol […]

Apointmen blong ol Palamentari Standing Committe i no folem loa

Wan Tanna Memba blong Palamen i reisem konsen long apointmen […]

Education mo fasen blong mared aot i afektem mama language

Ministry blong Education mo Training i talem se education stadi […]

Vanuatu i soem interes blong hostem vice chancellor blong USP

Vanuatu i pripea blong hostem Vice Chancellor blong University blong […]

Kavman i askem ol agent blong mekem gud wok

Kavman i kivim yia ia long ol agent blong pruvum […]

Kavman i askem proteksen long mama language

Hed blong Kavman i kol blong pipol i mas kat […]

Othoriti i konsen long ol niu bilding blong Malapoa College

Ol Education othoriti bae oli kat mit wetem administration blong […]

Emae i wantem moa seves blong kavman

Eria Administrata blong Emae i talem se Emae i kivim […]

Tamtam Bubble bae i stat long April

Vanuatu bae i openem intanasenal boda blong hem wetem New […]

Woning abaot doti blong toilet long bigfala hospital i extend

Ministry blong Health i kat taem naoia kasem March blong […]

Saot East Malekula i nidim sapot kwiktaem

Eria Administrata blong Saot East Malekula i talem se komuniti […]

Wash survey long Not Ambrym

Wan tim blong Adventist Development Relief Agency wetem Public health […]

Fi blong berem ded man bae i inkris

Port Vila Municipal Council i talem se i save kat […]

Ovasi sailing yacht i faen

Sailing yacht Bolt we i bin kasem solwota blong Penama […]

Rikonstraksen blong Luganville Municipal Council haos i kohed

Luganville Municipal Council hem i unveilem long tete niufala strakja […]

Malo blong inkrisim fam prodaksen

Ol pipol long Malo i glad blong risivim long wik […]

Private sector i askem seken raon blong Stimulus package

Private sector i askem Kavman blong mas muv fowod wetem […]

Bigfala divelopmen long proteksen blong ol musik

Ol lokol musician i expek blong winim moa mane wetem […]

Ol fama long Sanma blong kasem kavman sabsidi

Ministry blong Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries mo Biosecurity hem i […]

Bigfala mariculture fasiliti i lonj long Santo

Fisheries Dipatmen i lonjem wan Mariculture Faciliti long Luganville, Santo […]

Opposition i kwestenem yus blong ol trak we China i donatem

Opposition i kwestenem yus blong 31 trak we China i […]

Moa pipol i interes long Pacific Labour Scheme

Ova 2000 pipol i rijista tete blong pat long Pacific […]

Electoral ofis i priperem Tafea long provinsiol eleksen

Ol ofisa blong Electoral ofis mo Civil Status i stap […]

Tourism call center i lonj blong promotem lokol tourism

Vanuatu Tourism Ofis i lonjem bak Tourism Call Centre long […]

Waet copra blong VT 75,000 wan tan

Pacific Pride, onli buya blong waet copra long Vanuatu i […]

Komuniti i fixim rod long point blong Malapoa Estate

Parents blong Matautu point long Malapoa Estate i fixim rod […]

Kwesten long diliveri blong COVID-19 vaccine

Vanuatu i no klia yet long wetaem bae hemi kat […]

Strong protocol blong COVID-19 i aplae long repatriation

Kavman i tok hae long strong protocol blong COVID-19 se […]

Kol blong ol land owna i rijisterem graon long Saot East Santo

Kol blong ol landowna long Saot East Santo Eria Council  […]

Investikesen long tu Chinese vessel

Kavman i stap investiketem tu Chinese fishing vessel we i […]

Komuniti i help long taem blong hevi ren

Hevi ren i fosem ol pipol blong faenem ol wei […]

Bigfala nid blong impruvum maritime domestic port

Kavman i admitim se hemi nid blong bildim ol gudfala […]

Kol blong ol lawyer i honest long wok

Chief Justice blong Vanuatu i kol long ol lawyer blong […]

Taxi Association i kol from gudfala rod kondisen long town

Presiden blong Port Vila Taxi Association i kol long Kavman […]

Investikesen long alleged illegal logging

Kavman i apointem wan grup blong ol pipol blong investiketem […]

Investikesen long fail haos projek

Minista blong Justice mo Community Service, Honoroble Esmon Saimon i […]

Hevi ren i kosem flood long ol eria blong Efate

Ol komuniti memba blong Mele mo Melematt long Efate i […]

Fo provins bae i ko tru long provinsiol eleksen

Electoral Ofis i talem se fo provins blong Vanuatu bae […]

Plan blong Australia i lukluk long kava blong Vanuatu

Hed blong Kavman i anaonsem se Australia bae i mekem […]

Wok long kolta rod long Pentecost bae i ko hed

Kavman blong Vanuatu mo China i lonjem bigfala rod infrastructure […]

Rod kondisen long Port Vila i stil wan konsen

Plante pipol i resem konsen long ol nogud rod kondisen […]

Kavman i sapotem Airports Vanuatu Limited

Kavman i kivim VT 250 million blong sapotem operation blong […]

Nid blong incubator long Vila Central Hospital

VBTC staff social club i stap organisem wan fes eva […]

Ol market vendor i no hapi long niu rul blong market

Sam market vendor long Port Vila market i resem konsen […]

Airports Vanuatu blong katem daon namba blong wokfos

Airports Vanuatu Limited i stap diskas long hao i save […]

Silicon injeksen i stil wan bigfala isu

Vila Central Hospital i kontinu blong luk bigfala namba blong […]

Kavman saet i nokat eni tinktink blong jenis

Public Relation Ofisa blong Kavman i talem se Kavman i […]

Ol Chines engineer blong wok long infrastructure projek

Wan jata flaet blong ol engineer blong China bae i […]

Dilei blong bildim bak Luganville townhall

Minister blong Internal Affairs i talem se tender proses blong […]

Ol lokol agent blong ol seasonal wokman blong New Zealand i wari

Wan popula agent blong ol Recognised Seasonal Employer i talem […]

Vaturisu i wantem protektem Efate

Council blong ol jif blong Efate bae i holem wan […]

Moa flaet blong ol seasonal wokman

Dipatmen blong Labour i konfemem eight flaet blong flaem ol […]

State blong Emergengy i kivim moa taem long helt blong pripea

Spokespersen blong COVID-19 i talem se extensen blong State blong […]

Ol tija i mas kat laesens blong save tij

Teaching Service Commission i kol long ol tija blong mas […]

Investikesen long dil blong Air Vanuatu airbus

Kavman i launjem wan Commission blong Inquiry long wik ia […]

Recognised Seasonal Employer scheme bai i stat

Commissioner blong Labour i talem se Recognised Seasonal Employer scheme […]

Opposition i talem se jajmen blong Salwai i no afektem wok

Lida blong Opposition i talem se jajemen blong deputy lida […]

Ifira Port Development mo Service Limited i kivim dividend long Kavman

Ifira Port Development mo Service CO Limited i handem ova […]

Fish poison i kam wan konsen long Erakor

Dispensary blong Erakor long Efate i rikodem ova tri sik […]

Vanuatu blong akses long COVID-19 medisin

Spokespersen blong COVID-19 i talem se COVAX fasiliti i akseptem […]

Ol ship owna i mas luk se ol ship i sef

Ofis blong Maritime Regulator i kol long ol owna blong […]

Tanoliu i konsen long rent paymen

Komuniti blong Tanoliu vilij long North Efate i konsen long […]

Kavman blong sapotem ol lokol fama

Kavman i stap wok wetem Vanuatu Beverage Limited blong mekem […]

Ol market vendor i save sefem mani

Presiden blong Silae Vanua market association i talem se hemi […]

Kol blong pablik servants oli neutrol

Minister blong Finance mo Economic Management i talem se ol […]

Kol blong involvem ol people wetem spesel nid

Wan representativ blong olgeta pipol wetem spesel nid i kol […]

Faith mo prea i impoten

COVID-19 survivor i talem se strong faith blong hem wetem […]

Kavman i plan blong pem COVID-19 medisin

Kavman i stap diskas long wik ia long hao Vanuatu […]

Kavman i talem tankiu long wok blong health

Hed blong Kavman i talem se Vanuatu i kat wan […]

Konsen se i no kat respek long uniti wik

Head blong State i tok strong akensem fasen blong nokat […]

Taskfos i dil wetem man we i ronwe long kwarentin

Spokespersen blong COVID-19 i talem se man we i bin […]

Kavman i lukluk long tuna indastri

Vanuatu i wantem impruvum tuna fisheri divelopmen mo manejem plan […]

Wan niu lanline blong sapotem ol viktim blong domestic violence

Vanuatu Womens Center i kat wan niufala fri lanline blong […]

Ova VT 70 million i spend blong pem ol niu Kavman trak

Kavman i spendem VT 73 million blong trade- in ol […]

Investikesen i stap ko hed

Ofis blong Maritime Regulator i stap investiketem insiden blong ship […]

Hed blong State i askem ol pipol blong prea moa

Head blong State blong Vanuatu i kol blong pipol i […]

Ol seasonal wokman i mas stop aplae from proteksen visa

Commissioner blong Labour i kol long ol seasonal wokman blong […]

Loa blong adoptem wan pikinini

Vanuatu i plan blong kat loa blong save adoptem wan […]

Ol nurse i wantem moa paymen blong COVID-19

Ol frontline helt woka i dimandem Kavman blong lukluk long […]

Kol from sapot blong ol lokol wokman long kaontri

Sam wokman long praevet sekta i kol long Kavman blong […]

Jalenj long wok blong ol boda ofisa

Customs Department i talem se ol boda ofisa i no […]

Flaet blong ol seasonal wokman i ko Australia i pospon

Ofis blong Labour i talem se kes blong COVID-19 i […]

Ol seasonal wokman long Australia i no hapi

I kat fulap komplen mo wari long ol seasonal wokman […]

Travel restriksen i nomo kat long Efate

Council blong ol Minister i mekem disisen blong karemaot restriksen […]

Seaside komuniti i no glad long isolation unit

Komuniti blong Seaside long Port Vila i askem Kavman blong […]

Pipol i no alao blong travel i kam mo aot long Efate

Travel restriction blong Efate aelan i efektiv stat long wik […]

Mani blong kontenem fes COVID-19 kes

Council blong ol Minista i aloketem wan amaon blong moa […]

Loa blong kasem fand long 47 yia i pas

Palamen i pasem bill blong Vanuatu National Provident Fund (Amendment) […]

Hed blong State i askem strong rul blong COVID-19

Hed blong State i kol blong pipol i kontinu blong […]

Ol repatriates blong pem kwarentin long namba tri repatriation

Spokespersen blong COVID-19 i talem se Kavman i plan blong […]

Opposition i konsen long muv blong Kavman long labour mobility

Lida blong Opposition i kol long Kavman blong faenem ol […]

Helt act bae i kivim pawa blong diklarem wan emejensi

Director blong Public Health i talem se jenis long bill […]

Moa seasonal wokman blong ko wok long Australia

Department blong Labour i talem se tri jata flaet blong […]

Waterwaste komiti i kol blong stopem polusen

Waterwaste taskfos komiti i talem se Vila Central hospital i […]

Kavman i luksave seves blong Ifira

Head blong State i awodem ova 80 pipol blong Ifira […]

Kavman blong Australia i sapotem bilding blong labour

Kavman blong Australia i givim VT 65 million blong bildim […]

Kavman i kleim se infomesen blong pablik akaons i no tru

Kavman i talem se infomesen we Public Accounts Committee i […]

Wok long niu graveyard i mas hapen kwik taem

Port Vila Cemetery i talem se i posibol blong stopem […]

Kampen blong distroem briding site blong kokonat bitel

Department blong Biosecurity i statem mass sanitation kampen blong distroem […]

Kwesten ova long agent blong ol seasonal wokman

Wan foma seasonal woka agent i talem se Kavman i […]

Tu niu marine pilot

Vanuatu i gat naoia tu moa marine pilot. Acting Director […]

Seken repatriation i en long december

COVID-19 advisori komiti i talem se seken pat blong repatriation […]

Oda blong kokonat bitel long ol ship

Ofis blong Maritime Regulator i kasem wan oda long wik […]