Nasonal Nius

Nasonal nius

Kavman i askem proteksen long mama language

Hed blong Kavman i kol blong pipol i mas kat […]

Othoriti i konsen long ol niu bilding blong Malapoa College

Ol Education othoriti bae oli kat mit wetem administration blong […]

Emae i wantem moa seves blong kavman

Eria Administrata blong Emae i talem se Emae i kivim […]

Tamtam Bubble bae i stat long April

Vanuatu bae i openem intanasenal boda blong hem wetem New […]

Woning abaot doti blong toilet long bigfala hospital i extend

Ministry blong Health i kat taem naoia kasem March blong […]

Saot East Malekula i nidim sapot kwiktaem

Eria Administrata blong Saot East Malekula i talem se komuniti […]

Wash survey long Not Ambrym

Wan tim blong Adventist Development Relief Agency wetem Public health […]

Fi blong berem ded man bae i inkris

Port Vila Municipal Council i talem se i save kat […]

Ovasi sailing yacht i faen

Sailing yacht Bolt we i bin kasem solwota blong Penama […]

Rikonstraksen blong Luganville Municipal Council haos i kohed

Luganville Municipal Council hem i unveilem long tete niufala strakja […]

Malo blong inkrisim fam prodaksen

Ol pipol long Malo i glad blong risivim long wik […]

Private sector i askem seken raon blong Stimulus package

Private sector i askem Kavman blong mas muv fowod wetem […]

Bigfala divelopmen long proteksen blong ol musik

Ol lokol musician i expek blong winim moa mane wetem […]

Ol fama long Sanma blong kasem kavman sabsidi

Ministry blong Agriculture, Livestock, Forestry, Fisheries mo Biosecurity hem i […]

Bigfala mariculture fasiliti i lonj long Santo

Fisheries Dipatmen i lonjem wan Mariculture Faciliti long Luganville, Santo […]

Opposition i kwestenem yus blong ol trak we China i donatem

Opposition i kwestenem yus blong 31 trak we China i […]

Moa pipol i interes long Pacific Labour Scheme

Ova 2000 pipol i rijista tete blong pat long Pacific […]

Electoral ofis i priperem Tafea long provinsiol eleksen

Ol ofisa blong Electoral ofis mo Civil Status i stap […]

Tourism call center i lonj blong promotem lokol tourism

Vanuatu Tourism Ofis i lonjem bak Tourism Call Centre long […]

Waet copra blong VT 75,000 wan tan

Pacific Pride, onli buya blong waet copra long Vanuatu i […]

Komuniti i fixim rod long point blong Malapoa Estate

Parents blong Matautu point long Malapoa Estate i fixim rod […]

Kwesten long diliveri blong COVID-19 vaccine

Vanuatu i no klia yet long wetaem bae hemi kat […]

Strong protocol blong COVID-19 i aplae long repatriation

Kavman i tok hae long strong protocol blong COVID-19 se […]

Kol blong ol land owna i rijisterem graon long Saot East Santo

Kol blong ol landowna long Saot East Santo Eria Council  […]

Investikesen long tu Chinese vessel

Kavman i stap investiketem tu Chinese fishing vessel we i […]

Komuniti i help long taem blong hevi ren

Hevi ren i fosem ol pipol blong faenem ol wei […]

Bigfala nid blong impruvum maritime domestic port

Kavman i admitim se hemi nid blong bildim ol gudfala […]

Kol blong ol lawyer i honest long wok

Chief Justice blong Vanuatu i kol long ol lawyer blong […]

Taxi Association i kol from gudfala rod kondisen long town

Presiden blong Port Vila Taxi Association i kol long Kavman […]

Investikesen long alleged illegal logging

Kavman i apointem wan grup blong ol pipol blong investiketem […]

Investikesen long fail haos projek

Minista blong Justice mo Community Service, Honoroble Esmon Saimon i […]

Hevi ren i kosem flood long ol eria blong Efate

Ol komuniti memba blong Mele mo Melematt long Efate i […]

Fo provins bae i ko tru long provinsiol eleksen

Electoral Ofis i talem se fo provins blong Vanuatu bae […]

Plan blong Australia i lukluk long kava blong Vanuatu

Hed blong Kavman i anaonsem se Australia bae i mekem […]

Wok long kolta rod long Pentecost bae i ko hed

Kavman blong Vanuatu mo China i lonjem bigfala rod infrastructure […]

Rod kondisen long Port Vila i stil wan konsen

Plante pipol i resem konsen long ol nogud rod kondisen […]

Kavman i sapotem Airports Vanuatu Limited

Kavman i kivim VT 250 million blong sapotem operation blong […]

Nid blong incubator long Vila Central Hospital

VBTC staff social club i stap organisem wan fes eva […]

Ol market vendor i no hapi long niu rul blong market

Sam market vendor long Port Vila market i resem konsen […]

Airports Vanuatu blong katem daon namba blong wokfos

Airports Vanuatu Limited i stap diskas long hao i save […]

Silicon injeksen i stil wan bigfala isu

Vila Central Hospital i kontinu blong luk bigfala namba blong […]

Kavman saet i nokat eni tinktink blong jenis

Public Relation Ofisa blong Kavman i talem se Kavman i […]

Ol Chines engineer blong wok long infrastructure projek

Wan jata flaet blong ol engineer blong China bae i […]

Dilei blong bildim bak Luganville townhall

Minister blong Internal Affairs i talem se tender proses blong […]

Ol lokol agent blong ol seasonal wokman blong New Zealand i wari

Wan popula agent blong ol Recognised Seasonal Employer i talem […]

Vaturisu i wantem protektem Efate

Council blong ol jif blong Efate bae i holem wan […]

Moa flaet blong ol seasonal wokman

Dipatmen blong Labour i konfemem eight flaet blong flaem ol […]

State blong Emergengy i kivim moa taem long helt blong pripea

Spokespersen blong COVID-19 i talem se extensen blong State blong […]

Ol tija i mas kat laesens blong save tij

Teaching Service Commission i kol long ol tija blong mas […]

Investikesen long dil blong Air Vanuatu airbus

Kavman i launjem wan Commission blong Inquiry long wik ia […]

Recognised Seasonal Employer scheme bai i stat

Commissioner blong Labour i talem se Recognised Seasonal Employer scheme […]

Opposition i talem se jajmen blong Salwai i no afektem wok

Lida blong Opposition i talem se jajemen blong deputy lida […]

Ifira Port Development mo Service Limited i kivim dividend long Kavman

Ifira Port Development mo Service CO Limited i handem ova […]

Fish poison i kam wan konsen long Erakor

Dispensary blong Erakor long Efate i rikodem ova tri sik […]

Vanuatu blong akses long COVID-19 medisin

Spokespersen blong COVID-19 i talem se COVAX fasiliti i akseptem […]

Ol ship owna i mas luk se ol ship i sef

Ofis blong Maritime Regulator i kol long ol owna blong […]

Tanoliu i konsen long rent paymen

Komuniti blong Tanoliu vilij long North Efate i konsen long […]

Kavman blong sapotem ol lokol fama

Kavman i stap wok wetem Vanuatu Beverage Limited blong mekem […]

Ol market vendor i save sefem mani

Presiden blong Silae Vanua market association i talem se hemi […]

Kol blong pablik servants oli neutrol

Minister blong Finance mo Economic Management i talem se ol […]

Kol blong involvem ol people wetem spesel nid

Wan representativ blong olgeta pipol wetem spesel nid i kol […]

Faith mo prea i impoten

COVID-19 survivor i talem se strong faith blong hem wetem […]

Kavman i plan blong pem COVID-19 medisin

Kavman i stap diskas long wik ia long hao Vanuatu […]

Kavman i talem tankiu long wok blong health

Hed blong Kavman i talem se Vanuatu i kat wan […]

Konsen se i no kat respek long uniti wik

Head blong State i tok strong akensem fasen blong nokat […]

Taskfos i dil wetem man we i ronwe long kwarentin

Spokespersen blong COVID-19 i talem se man we i bin […]

Kavman i lukluk long tuna indastri

Vanuatu i wantem impruvum tuna fisheri divelopmen mo manejem plan […]

Wan niu lanline blong sapotem ol viktim blong domestic violence

Vanuatu Womens Center i kat wan niufala fri lanline blong […]

Ova VT 70 million i spend blong pem ol niu Kavman trak

Kavman i spendem VT 73 million blong trade- in ol […]

Investikesen i stap ko hed

Ofis blong Maritime Regulator i stap investiketem insiden blong ship […]

Hed blong State i askem ol pipol blong prea moa

Head blong State blong Vanuatu i kol blong pipol i […]

Ol seasonal wokman i mas stop aplae from proteksen visa

Commissioner blong Labour i kol long ol seasonal wokman blong […]

Loa blong adoptem wan pikinini

Vanuatu i plan blong kat loa blong save adoptem wan […]

Ol nurse i wantem moa paymen blong COVID-19

Ol frontline helt woka i dimandem Kavman blong lukluk long […]

Kol from sapot blong ol lokol wokman long kaontri

Sam wokman long praevet sekta i kol long Kavman blong […]

Jalenj long wok blong ol boda ofisa

Customs Department i talem se ol boda ofisa i no […]

Flaet blong ol seasonal wokman i ko Australia i pospon

Ofis blong Labour i talem se kes blong COVID-19 i […]

Ol seasonal wokman long Australia i no hapi

I kat fulap komplen mo wari long ol seasonal wokman […]

Travel restriksen i nomo kat long Efate

Council blong ol Minister i mekem disisen blong karemaot restriksen […]

Seaside komuniti i no glad long isolation unit

Komuniti blong Seaside long Port Vila i askem Kavman blong […]

Pipol i no alao blong travel i kam mo aot long Efate

Travel restriction blong Efate aelan i efektiv stat long wik […]

Mani blong kontenem fes COVID-19 kes

Council blong ol Minista i aloketem wan amaon blong moa […]

Loa blong kasem fand long 47 yia i pas

Palamen i pasem bill blong Vanuatu National Provident Fund (Amendment) […]

Hed blong State i askem strong rul blong COVID-19

Hed blong State i kol blong pipol i kontinu blong […]

Ol repatriates blong pem kwarentin long namba tri repatriation

Spokespersen blong COVID-19 i talem se Kavman i plan blong […]

Opposition i konsen long muv blong Kavman long labour mobility

Lida blong Opposition i kol long Kavman blong faenem ol […]

Helt act bae i kivim pawa blong diklarem wan emejensi

Director blong Public Health i talem se jenis long bill […]

Moa seasonal wokman blong ko wok long Australia

Department blong Labour i talem se tri jata flaet blong […]

Waterwaste komiti i kol blong stopem polusen

Waterwaste taskfos komiti i talem se Vila Central hospital i […]

Kavman i luksave seves blong Ifira

Head blong State i awodem ova 80 pipol blong Ifira […]

Kavman blong Australia i sapotem bilding blong labour

Kavman blong Australia i givim VT 65 million blong bildim […]

Kavman i kleim se infomesen blong pablik akaons i no tru

Kavman i talem se infomesen we Public Accounts Committee i […]

Wok long niu graveyard i mas hapen kwik taem

Port Vila Cemetery i talem se i posibol blong stopem […]

Kampen blong distroem briding site blong kokonat bitel

Department blong Biosecurity i statem mass sanitation kampen blong distroem […]

Kwesten ova long agent blong ol seasonal wokman

Wan foma seasonal woka agent i talem se Kavman i […]

Tu niu marine pilot

Vanuatu i gat naoia tu moa marine pilot. Acting Director […]

Seken repatriation i en long december

COVID-19 advisori komiti i talem se seken pat blong repatriation […]

Oda blong kokonat bitel long ol ship

Ofis blong Maritime Regulator i kasem wan oda long wik […]

Nidim moa spes blong salem produs

Wan fama i askem Kavman blong provaedem moa market eria […]

Dikris long trachoma disis

Ministri blong helt i rikodem wan dikris long sik blong […]

Kavman i putum fokas long agriculture

Hed blong Kavman i talem se fokas blong hem naoia […]

Polisi blong impruvum kwaliti blong tija

Tija laesens mo registration polisi i launch blong helpem ol […]

East Malo i kwestenem namba tri push blong kakae

Shotej blong kakae hem i stil wan isiu long east […]

I kat nid blong moa awarenes long klamet jens

Department blong Climate change i plan blong mekem moa awarenes […]

Kol blong strict rul long travel from faea anis

Department blong Environment i kol long ol otoriti konsen blong […]

Domestik turisim campaign i leftemap sales

Vanuatu Tourism Office i talem se fes pat blong domestic […]

Public Service Commission i mekem niu muv

Public Service Commission i mekem disisen blong ol kavman ministri […]

Sik suka long eye i inkris long kaontri

Eye clinic long Vila Central Hospital i talem se ol […]

Save the Children i helpem komuniti blong Malo

Ol pipol long 11 komuniti long aelan blong Malo bae […]

Ol fama i mas pripea from saeklon sesen

Department blong Agriculture mo Rural Developmen i kolem ol fama […]

Komiti blong Ifira marine i mekem klin ap

Ifira Marine Management Committee i stap mekem wan bigfala kiln […]

Domestic turisim campaign i no helpem enaf ol turisim operator

Wan turisim operator long Santo i biliv se plan blong […]

Opposition i resem konsen long bisnis forum

Opposition i no hapi long pua atendens blong ol Kavman […]

Ol victim blong landslide long Maewo i stil wet long help

Ol pipol blong Maewo i kwestenem dilei long help afta […]

Ol pipol ova sea blong kam mekem sam impoten wok

Kavman bae i alaoem sam pipol ovasi blong kam in […]

Ship owna i wantem wan slipway long Vanuatu

Owna blong ship Tauraken i aksem Kavman blong bildim wan […]

Presiden i kol from respek long mama loa

Head blong State i askem ol lida blong mas respektem […]

Torba pipol blong wok tuketa wetem kavman

Minister blong Internal Affairs i kol long ol pipol blong […]

Kol blong ol banana bot i mas kat ol sefti tul

Port Vila City Council i kol long Vanuatu Maritime blong […]

Kol blong ol jif i givhan long ol pipol from COVID

Malvatumauri Council blong ol Jif i kolem ol jif raon […]

Vila Central Hospital i rikodem hae rate blong tinej preknensi

Vila Central Hospital hem i rikodem araon faev bebe we […]

Fri intanet lening website blong ol skul pikinini

Ministry blong Education mo Trening wetem Vodafone Vanuatu i sapotem […]

Kol blong ol evacuation senta i mas aksesebol long ol disable pipol

Vanuatu Society blong ol Pipol wetem Disability i call long […]

North West Santo i wantem flaet i kobak long Lajmoli

Pipol long North West Santo i kolem Kavman blong openem […]

Sola sistem blong daonem kost long VIT

Niu solar pawa sistem blong Vanuatu Institute blong Technology i […]

Radio Prokram blong helpem ol yangfala i faenem wok

Ol yangfala we i no kasem wok yet oli save […]

Consolteisen blong Juvenile bill i kohed

Vanuatu bai i kat i no longtaem loa blong ol […]

Smol namba blong pikinini i daonem risk blong cervical cancer

Vanuatu Family Health Association i talem se ol mama i […]

Kol blong ol woman i tekem cervical cancer test

Vanuatu Family Health Association i kol long ol jej lida, […]

Kraon seremoni blong niu kot haus blong Vanuatu

Niu konstraksen bilding blong Supreme Court i kost VT 1.2 […]

Kavman blong invest long prodaksen blong root crop

Ministry blong Agriculture bambae i spendem araon one hundred Million […]

Kawenu Primary skul i kat niu klasrum

Araon 80 skul pikinini bae i kat akses blong save […]

Kavman blong subsidizem copra praes

Praes blong copra bae i ko antap long VT 40,000 […]

Sik blong sugar i inkris long eria blong Point cross

Vanuatu Family Health Association i talem se Non-Communicabol Disis i […]

Opposition i kol from gudfala kodinesen blong kwarentin

Opposition i resem konsen se i nogat gudfala kodinesen mo […]

Pentecost flading i fosem sam famili blong muv aot long hom

Six haoshol long Southeast Pentecost i evacuate long hom blong […]

Ban long impot blong ol poltri prodak long Victoria

Department blong Biosecurity Vanuatu i banem impot blong ol fawl […]

Kavman i putum mani long agriculture

Council blong ol Minister  i apruvum VT 300 Million long […]

Rotavator machine blong sapotem ol fama

Ministry blong Agriculture i sapotem ol fama wetem rotavator machine […]

Ol pipol i no alao blong drink long ol kwarentin fasiliti

Ministry blong Health i wonem ol pipol we oli stap […]

Ol political party i mas stretem ol isu blong olketa

Hed blong Kavman i talem se ol isu blong ol […]

Sam high rank public servant i saspen

Public Service Commission i stap mekem investikesen long ol alekesen […]

Opposition i no klad long rikwes blong ol deputy speaker

Opposition i tok akensem rikwes blong inkris long salari blong […]

Tanna Nekowiar Ceremony i kik off

Tanna Cultural Center i talem se Nekowiar Ceremony we i […]

Parmod Archary i tekem bak posisen blong General Manager

Bod blong Vanuatu National Provident Fund i re-apointem Parmod Archary […]

Vanuatu bae i kat moa ren long olketa manis we i kam

Vanuatu Meterology mo Geo Hazards Department i talem se bai […]

Kavman i askem pipol blong pat long ol repatriation flaet

Kavman i askem ol sitisen mo ol residens we oli […]

Polis i arestem draeva we i kosem aksiden long Malekula

Polis long Lakatoro i konfemem se oli holem taet vinis […]

Tu man i ded folem rod aksiden long Malekula

Polis long Lakatoro i konfemem ded blong tu man Malekula […]

Leader blong kavman bisnis i risaen

Leader blong Kavman bisnis i risaen long posisen blong hem […]

Christmas in the park 2020 bae i stap long Saralana park

Vanuatu Broadcasting mo Television Corporation i anaonsem se anual even […]

Kavman i talem se mango projek bae i helpem Vanuatu

Minister blong Internal Affairs i talem se, mango pilot projek […]

Chines kampani blong bildim rod long Pentecost

Minister blong Infrastructure mo Public Utilities i talem se, projek […]

Foma PM i plead not guilty long bribery mo korapsen trial

Supreme Court long Port Vila bae hem i setemap wan […]

Kavman i nidim sapot blong adresem ol isu long internet

Computer Emergency Response Tim i talem se, Kavman i nidim […]

Kavman i plan from moa repatriation long September

Spokesperson blong National Advisory Committee blong COVID-19, i talem se, […]

Niu fuel station long Aneityum

Area Secretary blong Aneityum i talem se, Council blong ol […]

Kavman i kivim wan-handred million vatu blong census

Vanuatu Kavman i putum VT100 million i ko long Vanuatu […]

Moa long wan-handred wokman long kaontri i lusum wok

Labour Department i talem se so far hem i bin […]

Vanuatu Aquatics i ranem swimming camp

Vanuatu Aquatics Federation hem i bin ranem wan swimming camp […]

Opposition i tok akensem unlawful politikol disisen

Opposition i talem se hem i gat bigfala konsen long […]

Ureparapara i nogat telekomunikesen sevis yet sins Independens

Ol pipol long Ureparapara Aelan long Torba Province i talem […]

Diklaen long kokonat crab populesen

Namba blong kokonat crab long Vanuatu i kontinu blong ko […]

Visa blong Chiko Farm ona i kansel from alekesen blong tretening

Ona blong Chiko Poultry Farm, Ken Thode, i stap live […]

Kavman i brekem rikwaemen blong citizenship: Opposition

Opposition i talem se Kavman hem i stap brekem rikwaemen […]

Call blong ol Ni Vanuatu film meka blong entarem Namatan Festival

Long yia ia, unik item we bae i stap long […]

Air Vanuatu in-flight COVID protokol i apruv

Ministry blong Health i apruvum vinis ol in-flight COVID-19 protokol […]

Harold damej helt fasiliti ribuilding blong stat long nekis manis

Ministry blong Health i talem se bae hem i stat […]

Luganville Soccer City Stadium upgrade

Ol upgrade wok blong Luganville Soccer City Stadium bae i […]

Ol RSE wokman i save wok blong nara six manis

Labour Department i talem se olgeta Recognise Seasonal Employment wokman […]

Ol trena blong Vanuatu i benefit tru long profesonal atajmen wetem APTC

On-the-job training hem i valuabol blong bildim skil mo knolej […]

VNPF website blong jekem memba akaon online

Ol emploia mo emploie bae oli faenem i isi naoia […]

Pipol long Pentecost i faenem worm long Pearl tin fish

Ol pipol blong Pentecost i faenem worm insaed long ol […]

National census long November

National census blong Vanuatu long yia ia, bae i kolektem […]

Vanuatu i pus from debt swap

Director General blong Ministry blong Finance mo Economic Management, i […]

Air Vanuatu i wet blong mekem ol repatriation flaet

Air Vanuatu i wet blong kasem apruvul blong statem ol […]

Cervical cancer wan konsen blong ol health otoriti

Araon 15 woman everi yia oli kasem wan stej blong […]

Ol seasonal wokman blong kobak long Australia i pripea

Labour Dipatmen i stap priperem gud olgeta seasonal wokman we […]

Malvatumauri i konsen long ol rabis post long fesbuk

Chief Executiv Ofisa blong Malvatumauri Council blong ol jif, i […]

Kavman i anaonsem pat tu blong repatriation

Kavman hem i anaonsem finis namba tu phase blong repatriation. […]

Kavman blong katem daon ol spend blong hem

Public Service Comisen hemi putum out wan press statement blong […]

Ol studen blong Vanuatu ova sea oli pat long repatriation

Director blong Foreign Affairs i talem se, Kavman i no […]

Polis i wantem ol ripot blong suicide

Polis i apil long pablik espeseli ol yangfala blong oli […]

Vanua’aku pati i kasem 49 yia

Politikol Pati we i lidim kavman blong Vanuatu i selebretem […]

Ol nurse i mas kat heart blong helpem man

Pikja blong wan nurse i givim hop long wan sik […]

Damej blong Harold i cosem kavman bigfala mani

Bild bak blong Saeklon Harold bae i kostem Kavman VT […]

Wan repatriation flaet long nekis wik

COVID-19 Advisory Team Committee i konfemem wan repatriation flaet long […]

Maritime i kolem off search blong man Erromango

Ofis blong Maritime Regulator i kolem off search blong wan […]

Ol pipol i mas sevem wota

Department blong Meteo i talem se, kolkol long naet mo […]

Kavman i wantem stret infomesen i kasem pablik

Kavman i talem se media mo ol user blong Fesbuk, […]

Wan Ni-Vanuatu seasonal wokman i ded

Wan wokman blong Vanuatu long Seasonal Workers Program long Australia, […]

Australia bae i helpem ol Ni-Vanuatu ova sea

Kavman blong Australia i talem se bae hemi pem cost […]

Ol developmen patna i mas wok blong helpem manples

Hed blong Kavman i talem se, ol developmen partna blong […]

Ni-Vanuatu Agro Industry Council blong sapotem prodak blong Vanuatu

Department blong Industry i stap wok blong promotem lokol prodak […]

Seasonal wokman i stap long serious kondisen

Department blong Labour i konfemem se, wan wokman blong Vanuatu […]

Seken repatriation flaet i dilei

COVID-19 Advisory Committee i talem se seken flaet blong repatriation […]

Acid ren i destroyem ol karen long Whitesands

Tafea Disaster Ofisa i talem se ashfall blong Yasur volcano […]

Wan grant mani blong sapotem Vanuatu from COVID-19

Kavman blong Vanuatu i saenem wan grant amaon blong VT […]

Moa pipol bae i lusum wok long ol taem i kam

Department blong Labour i talem se hemi kat consen from […]

Wan man Erromango i lus long solwota

Search i stap ko hed from wan man Erromango we […]

Arenj flaet blong tekem ded bodi blong leit High Commissioner

Director blong Department blong Foreign Affairs, i talem se wok […]

Wan Ni-Vanuatu seasonal wokman i ded

Wan Recognised Seasonal Employer woka blong Vanuatu i lusum laef […]

Wan handred seventi Ni-Vanuatu blong wok long ol mango fam

Labour Department i talem se olgeta seasonal woka we bae […]

Melanesian bubble blong helpem ol Melanesian kaontri

Melanesian Spearhead Group Secretariat i stat diskasem tinktink blong Melanesian […]

Council blong Minister blong lukluk long disesen blong COVID-19 komiti

Council blong ol Minister bae i lukluk bak long disisen […]

Vanuatu blong expotem lokol kakae ovasi

Ministry blong Trade, Tourism mo Ni-Vanuatu Business i talem se […]

Vanuatu i mas trenem human risos blong hem

Wan foma Politician mo wan Founding Papa blong Vanuatu Independence […]

Ol smol bisnis i mas gat licence blong save kasem stimulus pakej

Ministry blong Finance mo Economic Management i advaesem ol smol […]

Polis long Malekula bae i dil wetem inciden long Saot Malekula

Polis long Lakatoro bae oli dil wetem inciden we i […]

Sam scul i no risivim Kavman scul grant yet

Ministry blong Education hem i stap apil i ko long […]

Foti yia Independens Annivesari wan sakses

Foti yia Independens selebresen we i bin hapen truaot long […]

Polis India Alpha Operesen i wan sakses

Vanuatu Police Force i bin faenemaot se plante long ol […]

Vanuatu blong graduate i ko long developing kaontri kategri

Vanuatu bae hemi graduate aot long least develop kaontri kategri […]

Ol parents i mas kat taem wetem ol pikinini

Ol parents i mas spendem moa taem wetem ol pikinini […]

Moa Kavman revenui tan spending

Ministry blong Finance i talem se revenui blong Kavman i […]

Ol MP bae oli yusum niu Palamen standing oda long nekis sitting

Palamen i gat naoia wan niu standing oda afta long […]

Agrikalja blong risivim wan billion vatu taem bisnis i filim impak blong COVID-19.

Council blong ol Minister hem i bin apruvum yus blong […]

Konsen ova long Vanuatu ‘Tamtam Bubble’

Wan memba blong Opposition hem i bin reisem konsen ova […]

Tu lokol kampani blong bildim las pat blong freswota stadium

Hemi fes taem eva blong tu Ni-Vanuatu Construction kampani i […]

Vanuatu i mas holem taet gud kalja mo kastom

Kastom mo kalja i mekem Vanuatu i fri long colonial […]

Vanuatu blong kat wan niu court haos

Vanuatu bai i kat wan niu Supreme Court haus afta […]

Ol pipol i mas yusum graon

Vanuatu Kavman i talem se ol pipol i mas protektem […]

Wan niu prisen haos blong ol woman

Niufala Correctional centre blong ol woman long Port Vila i […]

Biosecurity bae i jekem ol meat long ol stall

Department blong Biosecurity bae i mekem inspeksen long ol stall […]

Sale blong alcohol bae i ko hed long laved blong selebresen blong Independence

Sale blong alcohol bae i go hed nomo long selebresen […]

Qeremagde memorial stone blong makem Independence deit

Kavman i talem se i mas kat wan plaque o […]

Independence grandstand i redi from Independence selebresen

Kavman i spendem VT61 million blong extendem Independence Grandstand long […]

Flag blong Vanuatu i flai long Vet Tagde aelan

Nasonal Flag blong Vanuatu i flae blong festaem long wan […]

Emae blong kat wan multi-purpose kot

Emae aelan bae i kat wan multi-purpose kot i no […]

Ol pipol i mas tink hevi long independence selebresen

Wan founding papa blong Vanuatu independence i talem se ol […]

Ol kontributa blong nasonal identity i askem kompensasen

Kavman i save kompensatem ol pipol we oli bin kontribut […]

Kavman i enfosem pandemic plan blong hem

Vanuatu i enfosem pandemic prepareness plan blong hem folem spread […]

Malampa i askem kavman blong help

Malampa Provincial Kavman kounsel i askem Kavman blong help long […]

I nogat inaf spes long Port Vila Cemetery

Ol wok man blong Port Vila Cemetery i stap digim […]

Vanuatu i still wan COVID-19 fri nesen

World Health Organisation i glad long wok blong Kavman blong […]

Port Vila Municipal Council i katem oak tri folem damej

Port Vila Municipal Council i talem se oli katem daon […]

COVID-19 i afektem stadi blong ol studen long Fiji

Ol studen blong Vanuatu long Fiji i talem se rul […]

Biosecurity i faenem illegal sabstens long luggage blong SWP woka

Biosecurity Vanuatu i tekemaot sam plant mo weed insaed long […]

Reserve bank i sapotem trade mo bisnis sekta

Reserve bank blong Vanuatu i givim VT 5 million blong […]

Palamen i kat fo standing committee

Palamen i katem daon namba blong ol Standing Committee long […]

Stimulus package blong kavman i extend

Council blong ol Minister i extendem stimulus package blong Kavman […]

Ol pipol i mas planem moa kakae long graon

Hed blong Kavman i talem se ol pipol i mas […]

Ol seasonal wokman blong kobak long hom aelan afta kwarentin

Kavman i stap plan blong putum bak ol seasonal wokman […]

Dilei long Santo kot kes blong Big Bay Bush inciden

Santo Magistrate Court hem i rilisim 16 suspek blong Big […]

Ol nasonal i talem tankiu long repatriation

Wan Ni-Vanuatu i talem se hemi glad blong kobak long […]

I no mas kat discrimination akensem ol repatriate

Kavman i talem se ol pipol i no mas discriminatem […]

Secretary General blong Penama i saspen

Public Service Commission hem i saspendem Secretary General blong Penama […]

Vanuatu Cargo sip blong aot long Vanuatu wota

Vanuatu Cargo sip i still stap yet long Mele Bay […]

Kavman bae i spend moa long coconut beetle

Vanuatu i no bin save priventem spred blong Coconut Rhinoceros […]

Kontribusen blong turism ova long 40 yia

Turism sekta hemi kontribute bigwan long Gross Domestic Product blong […]

Curent disasta i kivim hadtaem long ol mama mo pikinini

Saeklon Harold mo COVID-19 i bin afektem bigwan ol mama […]

Kavman i sapotem ol smol mo medium bisnis

Kavman i rilisim long tedei VT 60,000 long wan wan […]

Warning blong Red Tide i stap yet

Dipatmen blong Fisheries i wonem ol pipol long sam pat […]

Kasem advaes long dokta bifo tekem meresin

Ol pipol i mas askem advaes oltaem long ol dokta […]

Economic rate i ko daon from COVID-19

International Monetary Fund i talem se economic growth rate raon […]

Polis i investiketem ol rapis toktok long sosol media

Ol pipol long sosol media i mas post o komen […]

Polis i no mas pat long violence

Ol Polis Ofisa i mas soem oda mo discipline oltaem. […]

Gudfala seves i mas ko long pipol

Ol Kavman dipatmen i mas kivim gudfala seves long ol […]

Fotin Santo polis ofisa i saspen

Vanuatu Akting Polis Seves Komisina hem i saspendem 14 Vanuatu […]

Sam kostol eria long North Efate i kasem woning

Pipol long Mangaliliu kasem Lelepa Landing long North Efate i […]

Nid blong bildim kud rod long Tanna

Infrastructure Developmen hemi prioriti blong Kavman. Hed blong Kavman, Praem […]

Palamen bae i pasem loa blong vot i kompolseri

Kavman bae i putum loa blong everi pipol i mas […]

Niu ofis blong Vanuatu Electoral Commission

Kavman i luk save wok blong leit Jeaman blong Electoral […]

Ol anda 18 blong nomo ko long klab

Kavman i blokem ol pikinini anda 18 yia blong no […]

Torba i pripea from 40 aniversari blong Independence

Seven eria kaonsel blong Torba i stap pripea from Independence […]

court
Supreme Kot i dismisim eleksen petition

Supreme Kot hem i dismisim eleksen petition we Stephen Dorrick […]

Ol pipol i mas ripotem skin disis blong preventem spred

Wan kommuniti memba blong Worauloa, long Efate hemi raisem konsen […]

Santo woman i tokaot long allege polis brutaliti

Wan victim blong alleged polis brutaliti long Santo hem i […]

Ol jif blong Tanna i kol from stabiliti

Nikolatan Kaonsel blong ol Jif long Tanna i kol blong […]

Investikesen i ko hed long wan repatriate

Kavman Spokespersen blong COVID-19, Len Tarivonda, i konfemem se i […]

Faev million i spent long repatriation flaet

Kavman hem i spendem araon VT5.6 million long fes steij […]

Ol suspek blong Big Bay Bush i stap long rimand

Sanma Police Patrol long Luganville i askem pipol blong oli […]

Bigfala namba blong ol pipol i kam long fes repatriation

Ova 1500 Ni-Vanuatu oli kasem kaontri long fes phase blong […]

Kavman i spendem bigfala mani long kwarentin

Kavman i expek blong spendem ova VT 50 million long […]

Repatriation komplen i mas ko stret long authoriti

Sam Recognised Seasonal Employer (RSE) wokman i talem se ol […]

Plante seasonal wokman i stap wok yet ovasea

Wan bigfala namba blong ol Ni-Vanuatu seasonal wokman i stap […]

Wok blong extendem stej blong Independence park

Mani blong extensen blong stej long Independence Park hem i […]

Mani blong helpem ol lokol bisnis bae i kamaot nekis wik

Dipatmen blong Finance i talem se bai hemi rilisim paymen […]

Oposisen i kwestenem jenis long Polis Comisen apoinmen

Oposisen i kwestenem ol jenis long loa we i lukluk […]

Luggage long eapot i mas pas tru long customs

Ol authoriti we oli wok wetem ol repatriated travela i […]

Australia i sapotem Media blong Vanuatu

Kavman blong Australia i anaonsem VT 8 million blong help […]

Investigation long ares long Big Bay bush

Polis long Luganville i talem se i gat misunderstanding long […]

Oposisen i kwestem niu posisen long labour

Oposisen i talem se jenis long Trade Dispute Act bae […]

Tu billion blong rikavari

Vanuatu Palamen hem i pasem vinis VT 2 billion we […]

Port Vila City i gat niu flag mo coat of arm

Port Vila City Council hem i gat naoia wan niufala […]

Wan minista blong kat six politikol advaesor

Kavman i pasem wan jenis long loa blong alowem wan […]

Moa konsolteisen long ritaemen age – Napuat

Jenis long ritaemen age i sud gat moa konsolteisen long […]

Vanuatu blong selebratem 40 yia independence anivesari

Vanuatu bae i selebratem 40 yia aniversari independence wetem pride, […]

Wan tausen RSE wokman bai oli kambak long kaontri

Araon 1000 seasonal wokman bae oli ripatriatem olgeta long New […]

Repatriation flaet blong Australia long Monday

Schedule blong repatriatem ol Vanuatu citizen long Australia hemi muv […]

Oposisen i sikim kot from saspensen

Oposisen bae i sikim legal opinion long kot folem saspensen […]

Mane blong helpem ekonomi long disasta

Stimulus pakej hem i helpem ekonomi blong Vanuatu blong stap […]

Twenti-tu MP oli saspen long tu dei sitting

Olgeta MP ia bae oli no attendem sitting long tedei mo tumoro.

Intres blong nation i paramount – Presiden

Olketa Memba blong Palamen oli mas bildim ap nation blong […]

Para Athlete Enock i gat wan niufala jea blong plei

Elie Enock i risivim niufala jea ia long New Zealand High Commission.

Ifira Sharks i krabem BetBarter Cricket cup

Ifira Sharks i winim Betbarter Cricket cup ia wetem 33 runs

VT30 million blong bildim bak Luganville Town Hall

Vanuatu Kavman i kivim VT30 million ia blong bildim bak Lunganville Municipal Town Hall

Motion blong saspendem ol Oposisen MP

Kavman hem i bin putum wan motion blong suspendem everi […]

Gavman hemi taetem ap ol rul blong COVID kwarentin

COVID 19 advisory komiti hemi disaed blong mekem ol kwarentin […]

court
Supreme Kot i dismisim Stay Oda aplikeisen blong Salwai

Supreme Kot long Port Vila i dismisim long tedei moning […]

Niu incubator blong Penama Livestock

Ol poultri fama long Penama Provins bae oli kat kwik […]

Fo fisherman blong Vanuatu i stranded long Taiwan

Direkta blong Foreign Affairs, Yvon Basil i talem se fo fisherman ia i stap wok long ol bot blong Taiwan.

Vanuatu Rugby League i statem bak trening

Vanuatu Rugby League i statem ol trening blong hem tete.

Luk save nid blong ol pikinini long disasta

Valium nid blong wan pikinini long taem blong disasta hemi mein toktok blong dei blong ol pikinini long yia ia.

Vanuatu i kasem presa blong tekem bak ol seasonal wokman

Kavman blong Vanuatu i kasem plante pressa long New Zealand from ol seasonal wokman blong kambak long Vanuatu.

Namba fo COVID repatriation flaet long tedei

Namba fo repatriation flaet blong olgeta stranded citizen mo residen […]

Negotiation blong Vanuatu i pat long New Zealand-Australia travel ‘bubble’

Kavman blong Vanuatu i stap toktok vinis blong pat long […]

Online scam i kam antap bigwan

Vanuatu Polis Fos i talem se hemi risivim finis fulap […]

Ol fes repatriate travela i aot long kwarentin

Ministri blong Helth i rilisim ol fes repatriate travela ia yestete.

Climate Change Minista i no putumaot eni COVID helt risk

Spokespersen blong COVID-19, Len Tarivonda i talem se State Minista ia i no presentem eni COVID helt risk taem hemi ko long wan kwarentin fasiliti.

Wok blong ol nekis repatriation flaet i stap kohed

Kavman blong Vanuatu i stap wok yet long ol flaet blong repatriation.

National Provident Fund blong kam bigfala shea holda blong National Bank

Shea blong Vanuatu National Provident Fund (VNPF) ia bae i ko long 60 pesen.

Plante toti long plante kostol eria

Ol toti ia i kontribute tu long fish poisoning.

Fo polis ofisa i stap long kwarentin

Spokespersen blong COVID-19, Len Tarivonda i kofemem fo polis ofisa mo tu hotel staff ia long kwarentin naioa.

Namba tri repatriation blong ol Vanuatu citizens

Wan totol blong 126 Vanuatu kru blong turis bot bae oli kasem bak kaontri long tedei.

Ol wokman i mas ripotem eni isu wetem stimulus pakej

Laba Dipatmen i stap apil i ko long ol wokman blong kam fowod mo reisem isu blong olgeta.

Seken repatriation hemi wan sakses -Gavman

Gavman blong Vanuatu i klad long repatriation operation blong New Zealand long wik ia.

Seken rilis blong stimulus pakej paymen

Seken paymen ia bae kavman i mekem long tedei.

Ol seasonal woka i stap long niufala plan blong agrikalja

Ministry blong Agriculture i plan blong helpem ol seasonal wokman blong sapotem sekta blong agrikalja long Vanuatu.