Not west Efate i pripea from RVS Takuare

Mangaliliu mo Lelepa aelan i stap pripea long dawn welkam seremoni blong RVS Takuare.

Paramount Jif blong Lelepa aelan, Jif Natematewia, i talem long VBTC Nius se plan preperesen hemi luk ova 20 pipol bae i pat long hem we hemi ol jif, warrior, Shefa commander ofisa mo pablik.

Jif Natematewia i talem se bae oli set ap long leta V long foret blong Hat aelan.

Long 28 September bae i kat wan ofisiol dawn seremoni we bae i welkamem RVS Takuare i kam insaed long Havanah Harbour long Not West Efate we bae i join wetem ofisiol welkam we bae i tekem ples long Kavman wharf long Port Vila.

Jif Natematewia i talem se seremoni ia bae oli honarem bigfala jif, Roi-Mata.

“Bae ol bot ia faev long saed, nara faev narasaet. Long tufala en blong leta v ia bae tufala we i stap blo long pupu,” Jif Natematewia.

“Long midol blong leta v ia bae i kat wan canoe blong tufala paramout jif blong Lelepa mo Managaliu, taem ship hemi stap kam tru long entri blong leta v ia ale tufala boy injaj blong bloem pupu i singaot, then ol warrior i singaot, ale tufala jif i ko kolosap ship blong faenem wanem i stap hapen.”

Jif Natematewia i talem se i kat wan nara bot we bae i pik ap komanda Shefa, blong karem wan lif namele blong kam kivim long tufala jif ia.

“Hemia blong soem pis,” Jif Natematewia i talem.

“Jif openem leta v ia RVS Takuare i pas tru.

“Hemia nao hemi plan priperesen blong mifala blong mitim niu patrol bot.”

Jif Natematewia, i talem se rehersal i blong ol warrior bae i tekem ples long friday ia.

Hemi talem se RVS takuare bae i leko havanah long has pas 8 long moning blong ko long Port Vila mo seremoni ia i sud hapen eli long moning.

Jif Natematewia i konfemem se Congola cruise i indicate se bae i pikimap ol skul pikinini blong Lelepa blong pat welkam blong sakem flawa taem patrol bot i kam pas.

Jeaman blong Not West Efate, Jif Wilson Popovi, i talem i talem se hemi wan hona blong niu patrol bot i pas long Havanah.

Jif Popovi i talem se ol pipol blong not west efate i mas proad long hem ia.

“Mi kol long ol pipol blong Moso mo Tanoliu blong ko long baot mo pat long histri ia we nem blong Not West Efate i stap long hem,” Jif Popovi i talem.

RVS Takuare i kasem solwota blong Vanuatu vinis. Mo i kat 21 ofisa we oli stap insaed long ship bae oli ko tru long kwarentin blong tu wik.

VBTC Nius bae i live long arivol blong RVS Takuare.

 

(Visited 605 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in