Ol health wokman i threaten long Tanna

Sam pipol blong Tanna i stap threatenem ol health wokman from COVID vaccine.

Director blong Curative Mo Hospital Service, Dr Sereana Natuman, i talem toktok ia long Panel Diskasen long hao Vanuatu i save openem ol boda blong hem we Vanuatu Broadcasting & Television Corporation mo Media Assosiesen blong Vanuatu i hostem long tete hemia long Port Vila.

Dr Natuman i talem se hemi wan jalens from pipol i no andastanem se vaccine i protektem olgeta long virus we i kilinim plante pipol i ded long Wol.

“Long Tanna naoia, ol Jif i stap ronem mo threathenem ol health wokman blong no stikim pipol mo yumi nosave ko hed nomo from laef blong olgeta i stap long risk,”Dr Natuman i talem.

“So mifala i traem best blong mifala; Evri wan long health system mo hemia i wanem mifala i save mekem, Mifala i provaedem infomesen long COVID website mo long Health Promotion Pej. Mifala i toktok long radio. Mo even ol dokta i ko raon long koantri blong tokbaot impotens blong mas tekem stik.

“Mbe hesitesi hemi bigwan (pipol i stil no wantem tekem vaccine.)

“Mifala i traem, traem mo traem mo onli solusen hemi blong mekem compulsary vaccine long Vanuatu.”

Dr Natuman i talem se compulsary vaccine i save hapen sapos i jens i ko long Public Health Emergency Act.

“Wok blong tekem stik, hemi no wok blong Ministry blong Health nomo mbe i stap long wan wan man,” Dr Natuman i talem aot.

“Sapos yu save talem long famili blong yu, ko tekem stik o wan wok ples i askem evri wokman blong tekem stik bifo go long wok mbe oli mas mekem.

Dr Natuman i talem se sam pipol i stil kontinu blong serem rong infomesen blong COVID.

Mbe Jif Blong Nikolaten Council blong Ol Jif, Jif Willie Lop, i talem se polis i stap investiketem ol pipol long Tanna we oli stap mekem fasen ia.

Jif Lop we i tekem vaccine vinis i talem se insiden ia hemi sam pipol blong Not Tanna i involve long hem mbe naoia i stop vinis.

Hemi talem se naoia ol pipol long Tanna i stap ko blong tekem stik blong COVID-19.

“Long mi fasen ia i no stret mo mi no wantem ol pipol blong mi i sik,”Jif Lop i talem.

“Mi save konfemem se yes insiden ia i hapen mo mi sendem sam tim blong ko help aot help long ol insiden ia.

“Naoia sam pipol long Not Tanna i tekem stik vinis mbe sam no yet, mbe mi talem long olgeta se vaccine i no compulsary, sapos yu no wantem tekem stik, taem boda i open, yu no kam long Vila blong kasem sik mbe stap bak long Tanna.

“Yumi long Tanna i nokat enaf health fasiliti, sapos yu kasem virus yu sik, bae yu stil ron i ko luk ol health wokman blong help, so plis rispektem olgeta mo lisen.”

Long pandel diskasen tete,  i kat lukluk blong pablik, Private sekta i wok wetem Kavman blong pusum rolaot blong vaccine blong tagetem plan blong kavman blong openem boda long March 2022 blong helpem ekonomi.

Dr Natuman i talem se vaccination reit blong Vanuatu we oli tekem tugeta stik hemi 27 per cen we hemi rili low.

 

 

 

 

(Visited 425 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in