Ol market vendor i no hapi long niu rul blong market

Sam market vendor long Port Vila market i resem konsen long niufala rul blong sale nomo long dei mo kobak silip long haos se hemi kos tumas.

Peter Sakita, Town clerk blong Port Vila Municipal Council i konfemem.

Mr Sakita i talem se i kat sam mama oli no glad from oli nosave slip long market haos mo oli talem se ol fi blong maket hemi sas tumas.

Hemi talem se disisen ia ol othoriti, Silae Vanua Market Vendor Association mo UN market i bin tekem from sam mama yet oli talem se maket haos hemi open tumas mo hemi no sef blong oli slip long hem.

“Wanem mifala i mekem hemi, introdusum dei market nomo, we i lukim ol maket vendor oli kam sale nomo long dei taem mo afternun oli kobak long haos blong silip,” Mr Sakita i talem.

“Hemia nao oli niu standard rul we mifala i bin kam ap lem.”

Marie Philip, wan market vendor, i talem se “Niufala rul ia i kostem mifala bigwan.”

Hemi talem se “Mifala i pem table ova VT 300 mo transpot hemi VT 8000 kasem VT 10,000 from mifala i live long narasaet, antap lem blong spendem mani blong ko slip long haos evri dei hemi VT 300 we hemia i sas tumas.”

“Long sam dei i pas, mifala i bin slip long steij blong seafront ia from mifala i luk se i had blong ko long haos mo kambak sale long moning,” Ms Philip i talem.

“Wanem i hapen se ol municipal warden oli bin kam tok long mifala mo talem se hemi no sef mo mifala i bin talem ol arem nogud blong mifala long olketa long taem ia.

“Mifala i kat ol famili we oli liv longwe long Erakor mo hemi had blong ko luk olketa.”

Susie John, wan nara market vendor,  i talem se “ COVID-19 pandemic ia i mekem i had blong mifala i ko slip long haos blong ol famili from hemi wan burden bakeken long olketa.”

“Plante long mifala we i kam salem ol kakae i mekem moa mani mbe sam oli no mekem mani nomo,” hemi talem.

“Sapos municipal council i no wantem mifala i slip long market haos mbe oli mas faenem wan jip ples blong mifala i silip long hem from mifala i liv longwe.

Town Clerk, Mr Sakita, i talem se bae hemi kostem council bigfala mani blong lukaotem wan ples blong silip.

Hemi talem se oli stap wok wetem Dipatmen blong Cooperativ long wan wei fowod blong helpem ol market vendor.

“Wan bes opsen hemi blong ol market vendor oli yusum wan midel man we hemi liv raon nomo long Port Vila blong hemi salem ol produs blong olketa mo taem afternun hemi kobak long haos we hemi moa kolosap,” Mr Sakita i talem.

“Ol market vendor ia olgeta blong plant nomo evri dei mo sapotem midol persen ia wetem ol saplae long market.

“Hemia mi tink se bae i helpem bigwan ol market vendor mo yumi stap wok long hem.”

Mr Sakita i talem se ol fi we ol market vendor i stap pem i blong helpem operasen long haos market.

“Toilet fi hemi kam nomo afta we mifala i tekem advaes long wan persen we i lukaotem system long market blong purifyem ol waste blong ol kiln wota i ko daon long solwota,” hemi talem.

“Taem i nokat kontrol long toilet, tumas toilet pepa i ko insaed mo i kat blockej mo hemia nao mifala i mas putum kontrol long toilet blong pipol i yusum enaf amaon blong pepa nomo.

“Afta we mifala i mekem kontrol long toilet, mifala i luk se kost blong wota i bin ko daon bigwan.

“I bin kat ol damej long toilet tu taem i nokat wan persen i stap long doa from pipol oli no tekem kea long hem mo hemia nao mifala i jajem fi.”

Town Clerk, Mr Sakita, i talem se long steij ia oli nosave helpem ol mama from bifo oli mekem ol niu rul ia oli bin kat awareness wetem ol komuniti raon long Efate.

“Blong council i lukluk bak long ol rul ia, bae i mas hapen long six manis taem mbe naoia ol market vendor i no alao blong slip long maket haos from hemi wan open eria mo hemi no sef long ol drong man,” hemi talem.

VBTC nius i adastanem se jens ia i no hapen long mein market long town nomo mbe long ol nara smol market long kaontri.

 

(Visited 685 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in