Wol Nius

Wol nius

Solomon Islands M7 earthquake

Wan magnitude 7.3 earthquake i strakem Solomon Island region tete […]

Ol pipol i stap ded long flo-Solomon COVID

Ol franlaen health wokman long Solomon Islands i kasem woning […]

Tri niu COVID kes long Tonga

Tri niu Covid kes i konfem long Tonga i tekem […]

Tonga bae i ko long lokdaon

Kingdom blong Tonga bae i ko long wan lokdaon long […]

Solomon Islands i ripotem tri moa COVID ded

Ol Health Otoriti long Solomon Islands i ripotem tri moa […]

Tri moa COVID ded long Solomon Islands

Tri moa pipol i ded long COVID-19 long Solomon Islands […]

COVID-19 konfem long HMAS Adelaide -Tonga

Twenty-three pipol we oli stap long wan Australian Navy ship […]

Solomon Islands i ripotem fes COVID ded

Ol health otoriti long Solomon Islands i ripotem fes tu […]

Ol COVID kes long Solomons i stap ko antap yet

Ol health otoriti long Solomon Islands i ripotem 350 konfem […]

(Visited 1422 times, 5 visits today)