Ol pipol i stap ded long flo-Solomon COVID

Ol franlaen health wokman long Solomon Islands i kasem woning se health system i stap redi blong foldaon taem kaontri i stragol blong dil wetem outbreak blong COVID-19.

Wan Senior Dokta mo tu nes long National Referral Hospital long capitol Honiara, i talem se i nokat bed blong ol sikman we oli sik wetem COVID- we i mekem se plante oli mas silip long floa- i nokat enaf fasiliti mo staff shotej we i lid i ko long COVID-positiv nes i kol blong kambak long wok mo ol pat taem nes i stap lukaotem ol sik man naoia we wan supervise nes i sud lukluk long wok blong olgeta.

“Pipol i stap ded long flo, hospital i fulap kranke. sik pipol mo ded bodi i fulap olbaot,” Wan Senior Dokta long National Referral Hospital i talem. Haos ded i fulap. Hemi wan sori experience we mi neva lukim bifo.

Solomon Islands, wan kaontri blong 700,000 pipol long Saot Pacific i bin COVID fri tru aot long pandemic, from i nokat eni COVID kes long 2020 m0 2021. Mbe taem COVID i kasem kaontri ia long midel blong January, kaontri ia i rikodem 6,000 kes mo 70 ded.

Wan Dokta we i no wantem nem blong hem i kamaot, i talem se stret namba blong ol ded i sud ko antap.

“Mifala i witnesem se i kat ol ded long ol haos we oli no karem i kam long hospital from fraet se eni ded bodi we i kam bae i ko tru long tes mo taem i tes positiv bae hemi no alao blong ol famili i tekem i kobak,” Hemi talem. “So sam ded ia i stap nomo long haos mo hemi sori.

Dokta i talem se ol health system i stap stragol wetem 56-bed central field hospital. Hemi talem se ol tent i pripea aotsaed long hospital blong tritim ol COVID-19 sik man, i nokat eni toilet, ples blong swim o air kondisen we i kat alekesen se Kavman i no sapotem gud preparasen.

“Bae mi mas talem olsem se kavman i feilem kaontri ia.”

National Referral Hospital i ko long wan ‘Red Zone’ COVID wod, we ol sik man we oli nidim oxygen i kasem tritmen.

“Mifala i nokat enaf nes blong lukaotem gud ol COVID-19 sikman, we i minim se i nokat gudfala observation mo monitaring bae i hapen long ol sik man.”

-The Guardian-

 

(Visited 976 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in