Ol skul blong folem COVID protocol

Ministry blong Education mo Training i apil blong i kat ol hand washing station long ol skul.

Director blong Education Services long Ministry blong Education mo Training, Samuel Katipa, i talem se skul i ko hed olsem evri taem mo ol studen i mas atendem klas.

“Yumi stap long level 1 scenario 2 A, we i minim se i kat wan kofem kes insaed long wan kwarentin fasiliti, hemi soem se bae i nokat eni restriksen long ol skul, wok ples, pablik o praevet gathering, mbe yumi mas kontinu long ol hand washing station mo kontinu pripea long ol rispons plan,”Mr Katipa i talem.

George Willieten, Principal blong Central School, i talem se skul i kontinu blong rimandem ol studen long han wash from hemi impoten.

Hemi talem hand wash i no stopem virus blong COVID-19 mbe i help tu blong preventem ol nara sik.

Central School i hop plante blong i nokat lokdaon from exam wik i stap kam antap.

Long Vila East School oli stap pripea from COVID lokdaon simulation exercise long nekis wik.

“Evri klasrum i kat ol baket blong wota wetem sop,” Principal blong Vila East School i talem long VBTC Nius.

“Yumi rifilim wota evri aftenun once ol studen oli kobak long haos.

“Mo yumi kontinu blong remindem ol tija mo ol studen blong mas oltaem washem han long sop mo wota.”

Ol helt otoriti i talem se alert level wan mo scenario two hemi minim se i gat wan man i stap long kwarentin from hemi test positiv long vaeres mbe ol bisnis, wok mo skul i gohed nomol.

Ministry blong Health i talem se lokdaon simulation exercise bae hemi stap lo 31 October mo 1 November. Bae i no gat eni lokdaon lo exercise ia. Ol bisnis, kavman sevis, pablik transpot mo muvmen hemi stap nomo.

 

 

(Visited 194 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in