Opposition i askem Kavman blong lukluk serious long mani blong kaontri

Opposition i kol from ariap aksen long hao Kavman i stap spendem mani long taem blong COVID .

Honoroble Ralph Regenvanu, i mekem toktok ia folem disisen blong Kavman blong stopem olgeta retreat mo wokshop blong ol public servant o ol wokman blong kavman.

Hemi talem se kavman i mas lukluk tu long salari blong ol Minista.

“Kavman i kat mani blong helpem ol pipol long taem olsem mo hemi sud yusum ol extra mani ia blong helpem ol pipol,” hemi talem.

“Mi wantem talem tankiu long Minista blong Finance mo Economic Management, Honoroble Johnny Koanapo blong mekem muv ia blong stopem ol wokshop mo retreat.

“Mbe mi wantem askem hem blong ko long nekis stej blong stopem ol spend blong ol minista from hemia nao hemi samting we i stap kakae tumas budget.

“Hemi impoten blong yumi ol politikol lida, yumi mas mekem fes kat long ol aktiviti blong yumi, bifo yumi stap ko long public service.

“Yumi mas demonstratem lidasip long taem ia, mo hemia i minim se yu sacrifice bifo yu askem nara man blong sacrifice.

“Yumi kivim extra skul fi rilis long yia ia from naoia evri parents i ko bak long nomol skul fi blong 2019 we hemi no stret.”

Mr Regenvanu i mekem ol toktok ia afta long ol advaes we Dipatmen blong Treasury mo Reserve Bank i kivim long kavman se bae I kat wan growth reit blong 5 per cent long yia 2021 long tinktink se boda blong Vanuatu bae i open mo bae i kat COVID-19 vaccine.

“Mi biliv se yumi stap kat ol rong advaes,” hemi talem.

“Mi biliv se advaes blong Treasury mo Reserve Bank i rong from oli bin advasem kavman se bae i kat wan growth reit blong 5 per cen beis long ol guess se boda bae i open mo bae yum ikat akses blong COVID-19 meresin vinis.

“Mbe ol guess ia i rong mo kavman i stap karem ol wrong advaes abaot economic growth blong kaontri long taem blong pandemic ia.”

Long rispon, Public Relation Ofisa blong kavman, Fred Vurobaravu, i talem se folem situasen blong COVID-19 mo impak blong hem long ekonomik, hemi impoten blong katem daon ol spend blong kavman.

Hemi talem se plante long ol wokshop mo ritrit hemi sas nomata we kavman i traem blong kivim mani long ol ples we retreat i tekem ples long hem olsem ol resort.

“Ol Direkta mo civil servant i kat evri technology blong save holem ol miting long wan wan ofis blong olgeta mo i nomo nid blong mit long wan ples olsem retreat o wokshop,” Mr Vurabaravo i talem.

Long las yia kavman hemi talem se bae i kat  5 per cent inkris long growth blong economy long yia ia kompea long las yia we hemi 4 per cent.

Vanuatu kavman hemi bin rilisim long 2020 VT 4.2 billion olsem wan stimulus package blong helpem ol bisnis mbe i no rilisim yet eni updeit long saed blong pefomens blong economi.

 

(Visited 920 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in