Opposition i konsen long muv blong Kavman long labour mobility

Lida blong Opposition i kol long Kavman blong faenem ol nara wei blong kriatem moa wok mbe meintenem program blong Labour Mobility.

Ralph Regenvanu i talem toktok ia blong respon long toktok blong Head blong State, His Excellency Pastor Obed Moses Tallis, taem hemi askem ol Memba blong Palamen blong kriatem moa wok blong ol Ni-Vanuatu blong oli save sapotem mo tekem kea long ol famili blong olketa long taem blong disasta mo impruvum ekonomi.

Mr Regenvanu i talem se kavman i jes anaonsem wan polisi we bae hemi theatenem wan long olketa mein sos blong wok long kaontri we hemi Labour Mobiliy scheme.

“Vanuatu hemi onli kaontri we hemi stap sendem moa wokman ovasea mo las yia hemi 11,000 tru long system we yumi kat bitim everi nara kaontri,” hemi talem.

“Mi tink se naoia hemi no taem blong pleple long system we i wok gud vinis mbe faenem ol nara wei blong kriatem ol wok long kaontri.”

Wan agent i talem se plan blong Kavman blong tekemaot ol rekrut agent i mas kat moa awareness long hem.

Leisei Qwen Fred, wan longtaem agent sins 2011 we i stap sendem ol seasonal wokman i ko wok long Recognised Seasonal Employee long New Zealand, wan kampani we oli kolem Fine Power Limited,  i talem se kavman i mas mekem mo awarenes long disisen blong injaj long labour mobility bitwin ol kampani ova sea fastaem.

Hemi talem se awarenes i mas hapen blong everi pati i hapi long en blong dei.

“Mi stap hop nomo se disisen we Council blong ol Minista i tekem bae hemi nomo spoilem relationsip we yumi kat vinis wetem ol kampani mo krowa long New Zealand mo Australia.”

“Mifala we i stap mekem direk recruitmen longtaem i kam, mo mifala i andastanem ol wokman mo ol kampani ova sea from mifala i dil wetem olketa mo mi hop se sapos disisen ia i kam long efek, loa i pas long Palamen, mi wis nomo se bae oli no pul aot mo mekem aksen blong mekem recruit long ol nara pasifik kaontri mo nomo Vanuatu,” Mrs Fred i talem.

Wan lokol wokman we i pat long Seasonal Workers Program long Qweensland, Australia long fam blong banana, Dick Taiwia, i talem se hemi no agri long tinktink blong kavman ia.

Hemi talem se wanem bae kavman i mekem hemi no stret from ol fama long Australia oli stap talem long olketa se oli laikem wok blong ol agent from oli save jusum ol wokman we oli save mekem gud wok.

Mr Taiwia i talem se ol fama oli trastem wok blong ol agent mo oli talem se sapos kavman i tek ova bae hemi had blong ol wokman blong Vanuatu i kobak wok long Australia.

“Ol fam manaja mo ol kontrakta oli save kud ol agent vinis mo ol agent mo kontrata oli save gud everi wokman vinis,“ hemi talem.

“Mo ol agent mo ol kontrator oli stap rotatem ol wokman blong oli kam wok.

“Tru long ol agent ia nao, naoia yumi save luk sam long mifala i stap yet long Australia, sam wokman oli kam ova tri yia vinis mo sapos kavman i handlem wok ia bae mi no tink bae mifala i kat gudfala opotuniti olsem we mifala i kat naoia.”

Wan nara agent we i no wantem talem nem blong hem i talem se disisen we kavman i wantem mekem bae i mekem sua se i no afektem ol agent from plante oli no wok, mo oli depen plante long mani we ol fama i givim blong stap sendem ol best wokman ova blong ko wok.

VBTC i traem blong kasem wan fama ova sea mbe i no posibol.

Prime Minister, Bob Loughman, i talem long Palamen se bae Kavman blong hem bae i wok moa long ol inters blong ol pipol mo semtaem akt responsibol.

Kavman i plan blong givim wok blong recritum ol seasonal wokman i ko long ol eria administor blong wan wan aelan.

Thomas Putunleta, Eria Administrator blong Torres aelans, i talem se plan we kavman i kat, oli wet nomo blong folem wanem disisen we i kamaot.

Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven, i talem se ol wokman we bai oli ko long Australia mo New Zealand bae oli stil recruit anda long ol agent blong olgeta.

Hemi talem se ol agent blong ol wokman long Australia mo New Zealand bae oli kontinu blong recruit kasem taem Palamen i pasem propos bill blong jenisim employment act.

His Excellency, Pastor Obed Moses Tallis i mekem toktok ia long opening blong seken ordinary sesen blong Palamen long wik ia.

(Visited 1246 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in