Ova 1000 niu passport

Araon 1500 niu passport i print long eli April ia.

Director blong Immigration, Jeffrey Markson, i talem se namba ia hemi blong Citizenship program mo olgeta lokol we oli pat long Labour Mobility.

Mr Markson i estimate se ova 200 passport i proses long citizenship program.

“Kavman hemi pem 10,000 booklet mo manis April ia yumi expektem araon 4000,” Mr Markson i talem.

“Long Mid May yumi sud kat 10,000 booklet i stap long stock. Jalenj blong COVID i afektem Supplier blong yumi blong tekem ol difren material blong mekem passport so once hemi tekem bae hemi stat printem aot sam moa. Taem hemi printem aot amas we i redy hemi sendem i kam. No foget se yumi kat jalenj tu long ship, taem hemi dilei bae i save hapen tu long en blong supplier.

“Next wik bae yumi stat printem ol niu passport blong olgeta seasonal wokman we oli stap ovasi wetem ol lokol we passport i expae.”

Mr Markson i talem se pipol i mas pratisim strik COVID rul.

“Experience i soem se plante oli kasem sik taem oli kam blong tekem seves ia,” Mr Markson i talem.

“So blong limitim olgeta we oli pat long Labour scheme bae oli aplae tru long agent.

“Ol nara wan we oli wantem travel blong ko visitim wan famili, atendem wan konferens, nidim medical sapot o ol scholarship studen, yu save kam stret long ofis blong passport.”

Mr Markson i askem pipol blong jekem website blong immigration blong jekem aot deit.

“Olgeta wokman we oli pat long Labour scheme fi aplikesen hemi VT10,000 mo citizen program hemi VT25,000,” Mr Markson i talem.

Passport print i hapen nomo long Port Vila.

 

 

(Visited 854 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in