Ova 200 passport aplikesen-Santo

Two Hundred mo ten passport apliksen i stap long Luganville naoia blong olgeta we bae oli travel blong wok.

Hudson Salai, Ofisa in-charge long Immigration Ofis long Luganville i konfemem long VBTC Nius long wik ia.

Hemi talem se ol pipol ia i kam in stat long January 11 -24 yia ia.

“Ol aplikesen ia oli just kam in fulap nao taem system blong kavman hemi operate nomol bakegen,” Mr Sarai i talem.

“Fulap long ol aplikesen ia hemi olgeta we oli aplae from niu passport blong joenem seasonal wokas program long Australia mo New Zealand.”

Hemi talem se fulap nao hemi ol sitisen we oli stap long required age blong save ko long program.

“Wan long ol main jalenj we ofis long Santo hemi stap fesem hemi proses we oli folem blong save sendem in ol aplikesen i ko kasem long Port Vila blong printing.

Sam pipol long Luganville oli raisem konsen long proses blong printing, wan boe i talem se hemi bin mekem payment blong hem long fes wik blong September 2022 long plesia, mo kasem naoia hemi no risivim yet passport blong hem.

Hemi fo manis nao we i tekem olgeta long passport ofis blong printem.

Director blong Passport Services, Jeffrey Markson i talem se bae ofisa blong Santo o Tanna i mas travel i kam long vila blong printem ol passport.

“Sapos hemi kasem 100 aplikesen bae hemi kam vila print vinis mo i kobak from yumi no wantem putum presa long system we yumi stap yusum naoia,” Mr Markson i talem.

“Mo sapos hemi sendem i kam bae i nosave print from fulap aplikesen long plesia vinis, ol ofisa i mas kam nomo.”

(Visited 869 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in