Ova tu saeklon long Saeklon sisen

Vanuatu i expektem tri kasem fo saeklon long taem blong Saeklon sisen wetem posibiliti blong category faev.

Manager blong Weather Forecast Division, Fred Jockley, i talem se aot toktok ia long National Climate Outlook apdeit lonj i no longtaem long Luganville.

Mr Jockley i talem se i kat hae janis blong Vanuatu i kat sam strong tropikol saeklon i pas tru long hem wetem New Caledonia.

“Long 2020-2021 saeklon sisen ia, climatic kondisen blong taem ia hemi semak long klimate kondisen naoia ia we wet sisen i develop mo i kat hae janis blong tu kasem fo saeklon,” Mr Jockley i talem.

“Wetem category 3 kasem 4 mo expektation blong faev.”

Infomesen i kamaot long okesen blong namba 4 Nasonal Stetmen abaot Klaemet mo Tropikol saeklon Outlook Apdeit Forum we Dipatmen blong Vanuatu Meteorology mo Geo-Hazards Dipatmen i hostem long Luganville afta long wan training eksesaes blong tekem seves blong kavman i ko kolosap long rimot populesen.

Allan Rarai, Manager blong Climate Service anda long Meteo Ofis, i talem se La Nina alert i soem vinis se i kat moa janis blong longfala ren.

Long dry season we hemi long manis September mo October, ol bigfala ren i hapen vins.

Meteo Ofis i mekem kol i ko aot long evri komuniti blong redi mo folem gud ol advaes we Meteo dipatmen i stap givim. I no longtaem Kavman wetem ol Non-Government Organisation oli mekem plante wok blong bildim resiliens blong pipol long ol komuniti tru long plante difren platform blong mekem populesen i awea long real danger we i kam wetem ol natural disasta.

Season blong Saeklon long Vanuatu i stat long namba November kasem manis April 2022.

(Visited 2154 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in