Ova VT100 million blong tija seves pei

Kavman i aloketem i no longtaem ova VT100 million blong ol outstanding kleim vatu blong ol tija.

Teaching Service Commission i talem se long wik ia sam tija i sud tekem mani blong olgeta.

Tija Admin Ofisa long Teaching Service Commission, Joseph Timatua, i talem se ol isu blong outstanding klem blong ol tija hemi duti blong commission mo oli bin stap sotem aot vinis sins las yia.

“Totol kleim blong ol primary tija long yia ia, namba hemi 93 mo ol junior tija hemi 93,”Mr Timatua i talem.

Long 2021, i kat wan totol blong VT 189,247,458 we kavman i pem i ko long ol tija ia we oli bin serve longtaem blong tij.

“So ol kleim blong ol tija ia blong kavman i givim mani long seves we oli provaedem, hemi prioriti agenda blong commission naoia. Teaching Service Commission i bin sortem aot sam mani blong 127 tija vinis long 2020. I kat 84 hemi ol Junior Tija mo 43 ol Primary tija(Yia 7 mo 8 tija.)

“Long taem naoia yumi kat wan totol blong ova 400 tija we i stap yet blong Commission i sotem aot o pem olgeta yet.”

Mr Timatua i apil long ol tija we oli no kasem pei yet long 2021 ia se commission i wok blong givim mani blong olgeta.

“Yu no fil daon hearted ,commission i tekem konsen blong yu vinis,” Mr Timatua i talem.

“Hemi wan mas blong commission i sotem aot long gud taem. Long en blong dei evri wan i mas kat fea shea.

“Naoia yumi stap sotem aot sloslo.”

Wan primary tija long Not Ambrym, i talem se fulap long ol studen we hemi tijim oli holem ol wok finis mbe kavman i jas tingbaot olgeta.

Worworbu Selie i talem se hemi kasem pei blong tri yia kleim blong hem long wik ia mo hemi hapi.

Wan sos i talem se ol tija i taet blo luk commission blong tijing i stap wet blong yusum ol left ova mani long budget blong education blong pem ol kleim we olgeta yet oli postem ol tija.

Sos ia i talem se wok blo stap slo olsem emi from commission i nokat wan gudfala database inples blong save faenem se hu tija i seve wea long wanem position o tij blong amas yia.

Vanuatu Teachers Union Industrial Ofisa, Micah Oliver, i talem se sapos ol aotstanding kleim in no sot aot long en blong January 2022 bae hemi kolem on wan strike blong ol tija.

Mbe Timatua i apil long ol tija blong oli mas be rol model long komuniti mo no post long Social media.

“Mi apil long ol tija raon long Vanuatu blong no stap provaedem tumas mislid infomesen long fesbuk,” Mr Timatua i talem.

“Yumi mas folem oltaem janel blong komunikesen sapos yumi ol tija i no glad mbe i no long fesbuk we yumi stap atakem commission we hemi employer blong yu.

“Hemi taem yumi act majua long lidaship from yumi 41.”

Sos ia i talem se ol aotstanding vatu ia hemi no salari blong ol tija, mbe hemi hadwok blong ol seves we ol tija i bin kivim long nation vinis.

Mr Timatua i talem tankiu long kavman blong save soem komitmen blong hem blong pem ol tija nomata long pandemic blong COVID.

Teaching Service Commission i talem tankiu long wok blong ol tija blong save provaedem seves i ko long ol pikinini wan hapi festiv sisen.

 

(Visited 1156 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in