Ova VT200,000 blong Presbyterian assembly

Ova VT200,000 i reis long wiken blong sapotem 72 General Asembly blong Presbyterian jej blong Vanuatu long Mangaliliu, Efate.

Mani ia ol pipol i fandrise from taem oli pat long Jif Roimata site tour.

Ol lokol mo expat ia oli visitim tri site, hat aelan, olfala vilij blong Roimata(Mangaas) mo cave we i stap behaed long Lelepa aelan.

Woman we i organisem event ia, Tracy Bernasconi, i talem se oli raisem VT215,000 mo mani ia bae i kobak long komuniti.

Paramount Jif blong Mangaliliu vilij, Jif Mormor, i talem tankio long olgeta we oli tekem taem blong sapotem vilij blong i pripea blong hostem ova 300 pipol long jej event ia.

Jif Mormor i talem se oli luk fowod blong harem ol gudfala mesej blong Papa God long event ia mo shea wetem ol famili raon long Vanuatu.

Long tua ia i kat 40 pipol, long Hat aelan, ol pipol i bin visitim olfala grave blong leit jif roimata wetem ol famili we ol lokol i biliv se oli bin berem olgeta laef.

Tour Guide, Kathy Taiwia, i talem ples blong grave ia hemi wan tabu ples we pipol i rispektem oltaem.

Hemi talem se taem pipol i ko long Hat aelan, oli soem rispek mo oli whisper nomo o toktok slo from taem oli mekem noise bae i kat had blong oli kambak long meinlan Efate from solwota bae i raf.

Mrs Taiwia i talem se grave ia i ova 400 yia beis long taem we wan French Explorer i bin faenem grave ia long 1967 mo bin mekem stadi long hem.

Long Mangaas(Olfala vilij blong jif Roimata)i kat ol majik ston, ol nambanga tri we oli biliv se ples blong miting blong leit Jif Roimata mo ples we oli stap singaotem miting yusum tamtam.

Mrs Taiwia i talem se ol volcanic majik ston ia i kam long aelan blong Nguna.

“Sapos wan man i wantem ko huk mo hemi wantem kasem plante fish, hemi kam wokbaot ronem ol majik ston ia mo bae hemi kasem gudlak,”Mrs Taiwia i talem.

“Nara majik ston sapos wan man i wantem ko huntem faol o pig, hemi ko raonem ston nomo pa hemi luk fulap faol mo pig.

“Wan moa ston hemi blong love; sapos wan boy i stap laikem wan gel mbe gel ia i no tekem notis lem bae boy ia i ko raon long majik ston ia mo nekis dei pa gel ia i stat blong folem hem.”

Mrs Taiwia i talem se ol stori ia taem pipol i harem tete hemi fani lelbet mbe hemi ol ston we i tabu kasem tete.

Hemi talem se pipol i stil rispektem ples ia kasem tete from hemi ples blong ol apu blong olgeta long bifo. Mo taem ol lokol i kam long garen, oli no mas klinim fowl/pig long eria ia mo tekem i ko long haos from oli save sik; ples ia i tabu kasem tete.

Mrs Taiwia i talem se taem ol pipol i kam long garen, oli kobak long aos bifo leit aftanun.

Helen Maika, Tour Manager blong Roimata tour, i talem se ol tabu site ia i stap anda long UNESCO World Heritage site mo hemi wan wei blong kipim kalja i live i stap.

Hemi talem se long wei ia tu turis i save abaot kalja blong man Vanuatu.

Long Lelepa, ol pipol i bin visitim bigfala cave behaed long Lelepa aelan. Insaed long cave i kat ol olfala drawing blong calenda blong yia, ol drawing blong whale mo yam we i konek tuketa taem yam i redi.

North Efate United fubol klab tu i bin soem sapot wetem smol donasen blong bag rice mo chicken mo mekem wan wheelbarrow push ronem ol vilij blong Efate blong sapotem presbyterian assembly ia.

(Visited 143 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in