Palamen bae i pasem loa blong vot i kompolseri

Kavman bae i putum loa blong everi pipol i mas vot.

Minista blong Internal Affairs Ismael Kalsakau i anaonsem.

Minista Kalsakau i talem se, “Hemia i minim se long everi General Eleksen everi citizen ova long 18 yia, i mas presen long polling station long dei blong vot.”

Hemi talem se, “Resen blong pasem bill ia long Palamen, hemi from plante pipol i no stap tinktink hevi long raet we oli kat blong mas vot, be kavman wetem ol aid dona i stap spendem bigfala mani blong ranem wan eleksen.”

“Olsem wan nation, ol pipol i sud save wea ples nao oli stap ko long hem.

“Plante taem, hamas pipol nomo i vote be majoriti i afek long kavanens, so kavman i wantem mekem sua se vot i wan mas blong everi man.

“Raet blong wan citizen blong jusum hu blong vot long hem hemi stap nomo long Constitution o Mama loa, be blong ko long polling station bambae hemi wan mas we bae oli passem long Palamen.”

Minista Kalsakau i stressem se, “Everi citizen i mas save wok blong hem mo hemi mas exercisem vot se hemi agri o hemi no agri long wan kavman.”

“Be i no hamas man nomo i vot mo behaed plante i komplen long ol sevis blong Vanuatu,” hemi talem.

VBTC i toktok wetem sam lokol mo oli kivim tinktink blong olgeta.

Wan jif i talem se, “Tete hamas man nomo i ko vot, afta taem Kavman i no wok gud folem tinktink blong olketa, ale oli komplen be everi man i mas vot blong kavman i mekem gud wok blong hem.”

Wan pastor i talem se, “Long saet blong Jej, sam religion long kaontri oli no soem respek blong vot, be hemi impoten blong respektem taem blong vot.”

Wan yut i talem se, “Vot i gud from hemi kivim wan vois blong yu insaed long Palamen, from sapos yu no vot , yu stap komplen be hemi no problem blong kavman, hemi problem blong yu from yu no bin exercisem raet ia.”

Minista Kalsakau i talem se, “Bill ia bae i ko long nekis sitting blong Palamen.”

(Visited 257 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in