Paradise Fm

Paradise FM

Simply the Best

Paradise 98FM hem i bin lonj long 2009 mo hem i stap naoia olsem nambawan yut radio station. Hem i mixim leites ni-Vanuatu pop, reggae mo dance music wetem ol music raon long wol. Ol DJ blong Paradise 98FM oli laekem music blong olgeta mo laekem blong serem wetem yu.

Tim blong mifala

John Vincent Stephens

Vincent hem i hostem Drive Time Show long Paradise FM stat long 2 kasem 6 pm everidei. Vincent hem i kam long aelan blong Ambae long Penama Provins mo pat Banks Aelan long Torba Provins.
(Visited 893 times, 1 visits today)