Paradise Fm

Paradise FM

Simply the Best

Paradise 98FM hem i bin lonj long 2009 mo hem i stap naoia olsem nambawan yut radio station. Hem i mixim leites ni-Vanuatu pop, reggae mo dance music wetem ol music raon long wol. Ol DJ blong Paradise 98FM oli laekem music blong olgeta mo laekem blong serem wetem yu.

Tim blong mifala

Pamela Naviti

Hurricane Pam hem i hostem Eli Moning Show stat long 6 am kasem 10 am everidei. Pam hem i blong aelan blong Makira, long Shepherds Aelan blong Shefa Provins.

Saipresz

DJ Saipresz hem i hostem Mid -Morning Show stat long 10 am kasem 2 pm, Mandei kasem Fraedei long Paradise 98FM. Saipresz hem i blong Ifira Aelan long Shefa Provins.

John Vincent Stephens

Vincent hem i hostem Drive Time Show long Paradise FM stat long 2 kasem 6 pm everidei. Vincent hem i kam long aelan blong Ambae long Penama Provins mo pat Banks Aelan long Torba Provins.

DJ Tonio

Tonio hem I hostem Night Groove stat long 6 kasem 10 pm. Hem i promotem Real Vanuatu Music long show blong hem. Hem i blong aelan blong Pentecost long Penama Provins.

Hao blong lisin

FM

98 MHZ

(Visited 355 times, 5 visits today)