Pikinini Storian

PIKININI-STORIAN

Hemia hemi storian blong Volcano we hemi stap long aeland Ambrym long Malampa province

Sembu George – Woman we I talem stori Andrew Banyan- Man we hemi bin draw long story book.

Hemia hemi storian blong ol animal long bush blong preparem olgeta from cyclone we hemi stap kam.

Roline Tanga-Man we hemi talem stori
Andrew Banyan- Man we hemi bin draw long story book.

Hemia hemi storian blong Abu Kalontas taem we hemi ko fishing long solwota.

Alison Crumple-Man we hemi talem stori
Andrew Banyan-Man we hemi draw long stori book

Hemia hemi storian blong ol samting we yu save faenem insaed long wan haos.

Sue Mangk – man we hemi talem stori
Lei Edstrom-Man we hemi draw long stori book

(Visited 11 times, 1 visits today)