Pinat seller i winim ova VT2000 wan dei

Popula pinat seller i talem se hemi stap winim VT5,000 long wan dei blong pem skul fi blong pikinini blong hem.

Sam Samson blong Launeleng, Not Tanna i stap salem pinat long Port Vila town blong 4-5 yia.

“Pikinini blong mi i skul long private skul blong Tebakor mo yumi save se skul fi hemi sas, wan term olsem hemi save kasem VT50,000 so sale blong pinat i help bigwan, ” Mr Samson i talemaot.

“Mi stat salem pinat blong fun nomo mbe mi luk se ol man i stap pem. Mi stap pem pinat blong Epi, Tanna mo Santo,” Mr Samson i talem.

“Mifala i pem VT15,000 long wan bag pinat. Praes blong pinat hemi VT20, VT100-VT200 mo ol pinat we mi salem oli tan vinis.

“Pinat sapos yu salem fulap yu mekem mani , sapos smol yu winim VT1,000. Sapos wan man we i wok gud i traem pem wan bag pinat pa hemi luk mani blem i gud we.”

Mr Samson i talem se hemi kat plante kastoma we oli wok long ol ofis mo ol pipol we oli stap wokbaot long street oli stap pem pinat.

 

(Visited 1407 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in