Pipol i mas kasem COVID-19 stik

Health Promotion i talem se hemi wan mas blong tekem stik blong faetem COVID-19.

Jean-Jacques Rory, Manager blong Health Promotion i talem se pipol i mas tekem COVID-19 stik.

“Vaccine blong COVID-19 hemi helpem yumi blong faet akensem sik ia we yumi save se i transmit i ko long komuniti vinis,” Mr Rory i talem.

“Taem wan stik i ko long bodi, i help blong bildim ol andibodi, mo i helpem blong luksave sik we i stap. Mo taem i kam long wan taem long futja, taem virus i expos long bodi mo ol sodia blong bodi i save daonem hem.

“Olsme we oli talem se i gud blong tekem stik blong help no admit long hospital, help blong no sik tumas, helpem yu blong no lusum laef blong yu. Sapos yu no tekem yet stik meresin hemi wan mas blong tekem.

“Nao yumi long Vanuatu, yumi save vinis se Ministry blong Health i lonjem vinis program ia long manis June. Mo kontinu long olgeta rolaot blong vaccine kasem long Torba. ”

Mr Rory i talem se vaccination i tekem ples long evri ples long Vanuatu.

“Ol mama we oli kat bel, ol pipol we age long 35 mbe oli kat sam nara sik wetem ol pipol we age long 55 oli mas ko tekem stik,” Mr Rory i talem.

“Taem yu kasem fes stik, hemi givim haf pawa long yumi, taem yu tekem seken stik i givim 100 percent.  Long Johnson hemi tekem 28 dei blong givim ful pawa long bodi.

(Visited 110 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in