Pipol long Pentecost i faenem worm long Pearl tin fish

Ol pipol blong Pentecost i faenem worm insaed long ol Pearl tin fish we hem i ol rilif saplae blong Saeklon Harold.

Ben Bulekon long Vanmelang vilij i talem se tin fish ia we oli kolem Pearl hemi tin fish we National Disaster Management Office (NDMO) i bin serem long olgeta long seken push blong kakae long aelan blong Pentecost.

Hem i talem se taem oli openem ol tin fish ia, oli faenem ol worm i stap insaed mo sam long ol tin ia oli open olgeta nomo mo wota blong olgeta i stap boil.

“Mifala i wantem reisem konsen blong mifala nomo from olketa long NDMO long las mandei, oli bin kam serem ol tin fish ia mo ol tin fish ia yu save openem olketa olsem ol Tin Oxford ia,” Mr Bulekon i talem.

“Long yestete, mifala i bin luk ol wom insaed long ol tin fish ia.

“Sam pipol i witnisim we sam long ol tin ia oli bosta hem wan olsem egg we i stink mo i bosta mo taem i bosta ol pipol i lukluk i ko insaed mo luk i stap boil olsem i we i gat faea i stap laet andanit long hem.”

Hem i talem se taem oli jekem ol expaeri deit blong ol tin ia, oli faenemaot se ol tin ia i no kasem expaeri deit blong olgeta yet.

VBTC i kasem ofis blong National Disaster Management Office mo oli talem se oli stap investikeitem isiu ia naoia.

Komuniti ia i stap risivim seken push blong kakae blong hem afta long damej blong Saeklon Harold.

Hem i no festaem we oli faenem worm olsem, i bin hapen vinis long aelan blong Tanna taem oli ripotem wom ia long Oki Tin fish long taem blong respon blong ashfall blong Yasur volcano.

Long taem ia, National Disaster Management Office i bin talem se bae hemi wok tugeta wetem Helt tru long Environment helt blong jekem ol kakae bifo oli distributem long eni disasta.

(Visited 798 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in