Plan blong Australia i lukluk long kava blong Vanuatu

Hed blong Kavman i anaonsem se Australia bae i mekem wan trial projek long impot blong kava.

Prime Minister, Honoroble Bob Loughman, i mekem anaonsmen ia long Pentecost long wik ia.

Hemi talem se resen behaed long anaonsmen ia hemi from Pentecost i stap olsem wan bigfala supplier blong kava long Vanuatu.

“Isu blong COVID-19 i mekem se plante bisnis we oli dil wetem kava industry oli afek,” Prime Minister Loughman i talem.

“Mo mi bin writem wan leta i ko long Kavman blong Australia blong help mo hemi rispon mo talem se bae hemi kontaktem wan trial projek long kava.”

Hed blong kavman i apil long ol pipol blong Pentecost, Ambae, Malekula mo Santo blong planem moa kava.

“Yumi mas provaedem quality mo mitim demand sapos no bae i afektem akrimen ia wetem Australia,” Prime Minister Loughman i talem.

“Mi apil i ko long ol yang pipol blong mas tabolem namba blong kava taem oli plan.

“Sapos yu bin stap planem 1000 stampa blong kava, yia ia hemi taem yu planem 2000 stampa.

“Kavman i luk save tinktink ia nao, i mekem se bae hemi mekem gud rod blong ol pipol i kat akses long transpot mo salem kava long Port Vila.”

Prime Minister Loughman i talem se hemi biliv se ol pipol blong Pentecost oli save pem bak loan blong VT 8 million we kavman i tekem long Exim bank blong China.

Hemi talem se hemia tru long kava prodaksen.

(Visited 521 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in