Polis arest long violens video-Fesbuk

Polis long Santo i arestem long wik ia woman we i bin involv long wan video we i bin popula long fesbuk we i luk hemi stap mekem violens akensem wan gel.

Commander Sanma Chief Inspector, David Bong i konfemem long VBTC Nius se woman ia hemi jaj wetem assault long kes we hemi komitim blong kilim nogud wan nara woman mo postem long fesbuk.

Commander Bong i talem se Polis i arestem woman ia long Monday mo hemi stap insaed long Correctional Senta blong wet long trial o sentens.

Hemi talem se Polis i bin kasem komplen long April ia mo investigatem mata wetem help blong Child desk long Santo.

Polis i bin mekem investigation ia mo Mr Bong i talem se hemi wan prioriti blong stopem kaen fasin olsem blong i nomo hapen long komuniti.

“Woman we i involv long insiden ia hemi no festaem blong hem blong mekem fasin ia long wan nara man, Polis i faenem aot se hemi bin kat sam serious ripot vinis we hemi bin mekem long sam yia i pas,” Mr Bong i talem.

(Visited 1348 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in