Polis i holem taet saspek blong Not Santo ded

Polis long Luganville i holem taet saspek we i kat alekesen se hemi drong mo kilim ded woman blong hem long Not Santo hemia long wik ia.

Asisten Polis Commander Not long Luganville, Santo, Willie Samuel Pakoa, i talem se saspek blong ded ia bae hemi pas long Kot.

Mr Pakoa i talem se Polis i bin ko long eria blong Not Santo mo mekem investikesen mo arestem saspek ia.

Hemi talem se polis i tekem isu blong domestik violens i serious long taem naoia we hemi festiv sisen.

“Long Decemba 25, i kat wan mama blong aroan 28 yia we hemi kat tu pikinini, hem mo man blong hem i bin rao mo man blong hem i kilim hem from hemi drong,”Mr Pakoa i talem.

“Man blong hemi i bin kilim hem long namba 25 ia we hemi Krismas, hemi stap koko long namba 26 decemba ol famili i faenemaot se hemi wik tumas mekem se oli mas karem hem i ko long health senta mo long plesia nao hemi lusum laef folem kil long ol bodi blong hem.

“Bodi blong hem i nosave stap moa taem hemi ded mekem se ol famili i mas haetem hem.”

Long Polis media rikod blong Luganville town, fo pipol oli akusum olgeta from domestic violens long Krismas selebresen ia.

Ol saspek ia oli bin arestem olgeta mo ol victim, polis i asistim olgeta tru long Family Protection Unit long Luganville. Wan long ol viktim ia i kasem ol kil long bodi blong hem.

Polis i talem se sam eria long rurol pat blong Not mo West Coast Santo ol pipol i stap salem alcohol mbe oli nokat laesens.

Mr Pakoa i talem se oli tekem infomesen vinis mo bae oli dil wetem.

Polis long Luganville i arestem 17 saspek long Krismas selebresen afta long 28 patrol we oli mekem long ol eria blong Santo.

Ripot i talem se ol ares ia hemi ol kraem blong damej long propeti, Intentional assault, breach long pis mo ol rapis aksen.

Evri kes ia i stap anda long investikesen naoia mo Polis long Luganville i kol blong askem rispek blong pablik.

Polis i kol tu blong ol draeva i rispektem traffic act blong no drink mo draev.

 

 

 

 

(Visited 1402 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in