Polis i investiketem ded blong Philipino crew

Polis long Port Vila i stap investiketem ded blong wan Philipino crew blong wan International ship long Port Vila long wiken.

Leit Philipino ia hemi wan enginia crew blong Inge Kosan, wan gas tanker ship we i bin kam long Port Vila.

Police Media Center i ripotem se ded bodi ia i stap long Vila Central Hospital hemia long haos ded.

Police investigator i stap wok blong karem wan kot oda blong faenem cos blong ded blong man ia.

Harbour Master long Dipatmen blong Ports mo Harbour, John Nasak, i sakemaot toktok se leit Philipino ia i wantem ronwe long ship from i nokat eni infomesen blong pruvum.

Mr Nasak i talem se taem ship ia i wantem leko Port Vila, evri crew i stap long ship folem COVID-19 protocol.

“Long taem blong dipatja blong hem, taem ship i bitim tufala laet outsaed long Ifira aelan mo Malapoa ia mo ko smol long distens blong 200-400 mita aot long bay nao hemi jes luksave se enginia blong hem i no stap long bod,” Mr Nasak i talem.

“Ples ia nao yumi nosave talem stret se enginia i wantem ronwe o hemi foldaon long solwota.

“Mifala i bin help blong lukaotem hem long sandei mo long 2pm nao oli faenem bodi blong hem i float i ko long wan risidens yad long Woroulua, hemia long Pango Point.

“Mo mifala i tekem evri step blong no kolosap mbe wet long ol paramedics blong tekem kontrol long insiden ia.”

Mr Nasak i talem se ship ia i kam blong putum gas; ol gas we pipol i stap kuk long hem.

“Hemia i festaem we wan insiden olsem i hapen long kaontri, ” Mr Nasak i talem.

“Long taem blong COVID naoia, ol stadi i soem se plante seaman long Wol i kat tumas stres mo plante oli stap komit suicide.

“Mbe pa yumi nosave talem stret from polis i stap investiketem.

“Mifala i askem captain blong ship Inge Kosan blong anchor kolosap long Malapoa ia from insiden we i hapen mo i gud blong save ded blong crew ia.

Harbor Master, Mr Nasak, i talem se long steij naoia oli nosave talem stret wetaem ship ia bae i aot.

Consul blong Philippines long Vanuatu, Honoroble Florentino Serrano, i talem se oli aware long insiden ia. Long steij naoia hemi nosave talem deit blong flaem bodi blong leit man philippines we i ded from polis i stap investiket yet.

Hemi talem se wan nara jalenj hemi COVID i mekem ol boda i lok daon mo bae i no isi.

Mbe hemi se bae hemi updeitem VBTC Nius long tumoro.

Mr Nasak i apil long ol pipol we oli stap travel long ol domestic port long Port Vila mo ol aelan blong oltaem washem han mo meintenim social disten blong stap sef.

“Mi wantem asurem pablik se mifala long Ports mo Harbour se mifala i strict long ol international kontena ship, ol jenerol cargo ship, ol oil/fuel mo gas ship wetem ol warship we oli stap kam insaed long kaontri mifala i aplaem ol strong protocol rul blong COVID,” Mr Nasak i talem.

“Hemia tru long direksen blong National Tasfos Komiti blong kipim Vanuatu i sef long virus ia.

“Mo hemia taem i kat ol crew long ship, oli direk long bus mo ko long kwarentin.”

Police i stap mekem investikesen yet long ded blong Philipino.

 

 

(Visited 837 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in