Polis i investiketem ded long wiken

Polis i stap investiketem ded blong wan man long wiken long eria outsaed long Anchor inn, Port Vila.

Polis Media i ripotem se polis i arestem saspek we i involve long assault blong man Paama we i lusum laef.

Saspek blong insiden ia hemi konfemem se hemi drink alcohol mo hem nomo i kilim man ia.

Polis i jajem hem long Intentional homicide mo penalti blong rong ia hemi laef taem long kalapus.

Bodi blong man we i ded ia i stap long hand blong polis blong faenem moa long hao nao hemi ded.

Polis i stap mekem toksave i ko long pablik blong mas tinktink strong oltaem long sefti blong man taem oli stap wokbaot.

“Inciden we i hapen, hemi wan sad taem tru blong ol piknini blong tugeta saspek mo man we i lukim oli no save stap gud blong selebretem dei blong ol pikinini,” Polis Media i talemaot.

“Toksave i kam long yumi espeseli ol papa mo mama ,  Plante taem yumi ol papa mo mama i laekem tumas blong wokabaot i ko long ol ples we hemi riski tumas long ol famili. Taem yu olsem wan parents yu wantem tekem alcohol , hemi mo sef blong yu stap club . Aksiden olsem i save hapen enitaem we yu no expektem so bifo yumi stap wokabaot yumi mas tinkbaot famili.”

(Visited 5719 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in