Pornography i kosem sexual violens

I kat posibilti se yus blong Pornography i risal long ol rapis sexual violens we i stap hapen tete long Vanuatu.

Director blong Vanuatu Internet Governance, Jackson Miake, i talem se tete ol sexual crime oli kam moa wos.

Correctional Seves i talem se ova 50 per cen blong ol prisona tete oli ol sexual ofenda.

“Sapos yumi linkim, konsampsen blong ol materiol olsem wetem ol fom blong sexual violens we i stap ripot, bae yumi luk se i kat wan dread we hemi rileit bitwin ripot we i kam in wetem nature blong ol kaen violens olsem we i stap ripot i ko long Polis,”Mr Miake i talem.

“Mo eventuali ol kes ia oli en ap long Correctional Seves.”

Eli yia ia court i sentensem wan man we hemi bin fosem woman blong hemi silip wetem wan dog.

Director Miake i talem se tete i kat fulap pipol i involv long Pornography mo hemi wan isu we i afektem tumas man.

“Fulap man i kriatem ol grup we oli stap yusum blong sherem ol pitja mo video, mo plante hemi ol pitja blong ol women,”Director Miake i talem.

“Plante long ol man we oli stap kriatem ol grup ia long social media hemi ol man we oli skul gud mo kat moa save.Dread hemi stap jens, yumi luk isu ia yumi tink se ol yang pipol, ol man we oli no wok oli stap wokbaot kranke nomo long street mbe plante oli kat wok, kat akses long internet 24 haoa mbe oli involv long ol kaen rabis fasen olsem online.

I kat ol pruf long ol research raon long world se use blong Pornography hemi save mekem se i kat ol harmful sexual fasen.”

Hemi talem se wetem niufala cybercrime loa bai hemi save help blong daonem ol kaen aktiviti olsem.

Mbe Director Miake i talem se implementation hemi no stat yet.

 

(Visited 630 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in