Port Vila Municipal Council i katem oak tri folem damej

Port Vila Municipal Council i talem se oli katem daon tufala oak tri long Port Vila market haos from roots blong tufala oak tri i stap damejem footpath.

Town Klak blong Port Vila Municipal Council, Peter Sakita i talem long VBTC se, “Developmen long Port Vila taon i mekem Port Vila Municipal council i mas katem daon tufala oak tri ia.

Hemi talem se, “Ol roots blong tufala oak tri i stat blong damejem ol foot path mo mifala i fraet blong bae hemi ko hed blong damejem long futja.”

“Wan mein resen hemi from developmen i stap ko antap mo tumas trak long road i cosem traffic jam,” Mr Sakita i talem.

“ Mo tu Municipal council i stap lukluk blong mekem wan bus stop bakeken mo movum i ko insaed long market haos long tu mita olsem.

“I kat fulap resen from wanem Municipal i mas katem daon tufala tri ia.”

Jif Laan Bongmatur, pikinini blong leit Jif Willie Bongmatur we i bin planem ol oak tri ia long taem blong condominium Kavman, i talem  nogud blong hem mo talem se hemi no glad.

Hemi talem se, “Yumi prepare naoia blong selebretem 40th Anivessary blong Independence, mo to bambae yumi reflect i ko bak long ol histori mbe long lukluk we i stap mi harem nogud tumas taem we mi luk oli katem aot tufala las oak tri we olfala man i bin planem long taem blong tufala colonial kavman.”

Town clerk, Mr Sakita i talem se, “I kat ova ten oak tri we ol olfala blong bifo i bin planem bifo long Independence.”

Hemi talem se, “Mi long wan, mi smol mi stap luk canoe long Ifira oli pull i kam sho andanit long ol oak tri ia, taem ol mama oli mekem maket.

“I kat ova ten long olgeta tri ia oli katem daon vinis stat long foret blong maket i go kolosap long ANZ building.”

Municipal Council i apointem two carver we bambae tufala i mekem wan carving long tufala stampa blong oak tri ia, mo bambae oli raetem wan history stori blong hem i stap.

Fulap pipol oli bin komen long social media mo kwestenem from wanem nao Municipal i mas katem daon tufala oak tri ia, taem kaontri i stap redi blong selebratem 40 yia Independence anivesari blong hem.

(Visited 143 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in