Posta i mas kamaot long ol trak

Woning i ko long ol trak we oli stil ron long rod wetem posta blong kandidet blong mas tekem aot.

Joe Johnson Iati, i talem long VBTC Nius se taem blong politikol kampein i en finis long 12o’klok long yestete(Monday) be sapos ol trak i stil ronron wetem ol posta blong ol kandidet blong olketa hemia i minim se oli stil kampein yet mo hemia i ko agensem ol loa blong eleksen.

Mr Iati i talem se ol wan politikol pati oli mas mekem sua se oli tekem aot posta blong kandidet blong olgeta 100 mita aot long wan poling steson.

Hemi talem tu se pipol i no mas werem ol shet we i karem pikja blong wan kandidet stat tete i ko kasem long thursday we hemi dei blong General Snap eleksen blong Vanuatu.

Prinsipol elektrol ofisa i talem se pipol i save werem ol shet we i kat pikja blong kandidet blong olgeta bakegen stat long Friday i ko afta long eleksen blong Vanuatu.

 

(Visited 25 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in