Primary skul long Tanna i enkarejem lokol kakae

Wan Primary Skul long Tanna i putum se evri Wednesday hemi taem blong ol skul pikinini i kakae lokol kakae.

Health Tija blong Loukatai Primary School long West Tanna, we hemi lukaotem prokram ia, Norine Koda, i talem se skul ia i stap pilotem wan kakai lokol prokram blong ol skul pikinini.

Hemi talem se eim hemi blong promotem lokol kakae.

“Kain program olsem skul i tingting blong ranem blong educatem ol pikinini long impotens blong kakai lokol kakae.

“Mo no tingting tumas long ol sweets.

“Program ia mifala i kat blong tri Wednesday nao mo i soem plante pikinini i aktiv long klas mo pikinini hemi hapi mo learn blong shea.”

Wan skul pikinini we hemi stap long class six, Joe, i talem se hemi bin tekem manioc, fish mo top blong pumpkin blong kakae long skul long Wednesday.

“Long wik ia, ating pa mi tekem manioc i ko long skul bakeken blong kakae,” hemi talem.

Wan parent mo semtaem Jif blong eria blong Loukatai, Kailes Willie, i talem se hemi glad tumas long kaen program olsem.

“Blong yumi enkarejem pipol blong Vanuatu blong kobak kakae lokol kakae blong yumi, hemia hemi wan bes wei blong stat wetem pikinini,” Jif Willie i talem.

“Mi talem olsem from long haos blong mi, taem yumi kukum lokol kakae, ol pikinini nao oli no wantem kakae mbe program olsem mi luk jens.

“Naoia apu blong mi i laikem kakae lokol kakae.”

Wan mama blong Loukatai, Kamana Dickson, i talem se taem hemi kukum lokol kakae mo ol pikinini i kakae, hemi glad.

“Mi luk plante skul pikinini ia naoia oli nomo wantem kakae rice mo hemia hemi gud tumas,” Mrs Dickson i talem.

“Mi luk plante pikinini oli enjoy taem oli kakae lokol kakae.”

Loukatai Primary School i bilif strong se kaen prokram olsem we oli stap lidim nao ia long Tafea provins, bambae hemi helpem ol nara skul tu blong kipim helti lokol kakai long ol pikinini.

 

 

 

 

(Visited 278 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in