Progres long ol bigfala infrastructure Sanma projek

Sanma Provinsiol Kavman Kaonsel i talem se apged blong 65- kilometre blong Saot Santo rod bae i stat long 2022.

Secretary General blong Sanma Provinsiol Kavman Kaonsel , Albert Ruddley, i talem se naoia rod asesmen i en mo rod wok bae i stat.

Hemi talem se Saot Santo hemi wan eria kaonsel long Sanma we i kat bigfala populasen mo hemi wan long ol mein saplae blong agrikalja produs i ko long Luganville Maket.

Mr Ruddley i talem se i kat wan namba blong ol pablik transpot vehicle i dipen long rod mo ol pasenja blong ko long Luganville Town.

“South Santo Road Projek hemi wan long ol bigfala infrastrakja projek long provins blong mifala mo mifala i luk fowod blong hemi stat,” Mr Ruddley i talem.

Kavman blong Vanuatu i bin listem projek ia olsem wan prioriti mo long 2020, World Bank i apruvum wan US$35.5 million loan wetem wan US$30.5 million grant blong sapotem apgred ia.

Mr Ruddley i talem se tar seal mo extend blong rod long Luganville Cemetry long Saoteast Santo i ko long Malao long Not Santo, daon kasem Lajmoli long West Santo hemi nekis bigfala prioriti.

“Mifala i bin stap wok blong putum tugeta ol projek proprosol mo askem fan blong tar sealim ol rod ia,” Hemi talem.

Mr Ruddley i ripotem tu se rikonstraksen blong ol health senta we Saeklon Harold i damejem long 2020 bae i ko hed.

“Rikonstraksen blong Tasmalum and Avunatari health senta i stat mo sloslo bae yumi luk ol nara recoveri projek i hapen,” Mr Ruddley i talem.

Hemi talem se Sanma Provinsiol Kavman i eim blong luk evri 11 eria kaonsel i kat ol own ofis blong olgeta.

“Naoia we yumi stap toktok, majoriti blong ol eria kaonsel long Sanma i kat ol own ofis we ol eria administrata mo ol sekretari i stap yusum blong provaedem seves long hem,”Mr Ruddley i talem.

“Hop long en blong yia ia, yumi sud setem ap ol ofis blong tri eria kaonsel we i stap, West Malo, Notwest mo Big Bay Inland long Santo.”

 

(Visited 48 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in