PSC Jeaman i sakemaot ol allegation long fesbuk

Jeaman blong Public Service Commission i sakemaot ol allegation akensem hem long sosol media.

Wan post i kamaot long fesbuk long wik ia we i mekem allegation se Jeaman blong Public Service Commission, Simil Johnson, i bin kat wan private alcohol drink wetem tu senior woman maneja blong commission kasem 4am long moning, long taem blong Sheperds Mini Agriculture Sho long Tongoa mo mekem sam aksen we ol staff blong nara kavman dipatmen i bin witnisim.

Mbe Mr Johnson we i kasem extensen blong term blong hem olsem Jeaman blong Public Service Commission long wik ia, i sakemaot evri toktok ia.

Mr Johnson i talem se wanem we fake ID ia hemi talem hem i no tru.

“Mi neva pat long eni long ol aktiviti we i kamaot long fesbuk,” Mr Johnson i talem.

“Mo mi wantem mekem i klia tu se Public Service Commission i bin kat ol miting long Mataso mo Mangarisu wetem olgeta long Sherperds Mini Agriculture Show.

“Mo bifo klosing mi kambak long Vila.”

Mr Johnson i kohed blong talem se kastom seremoni we sam ofisa blong commission oli mekem afta long agriculture sho hemi wan nomol kastom blong kliarem eni samting wetem ol jif sapos oli mekem wan samting i no stret.

Hem i talem se commission hemi endosem seremoni ia long behaf blong evri wokman blong Kavman folem kastom mo kalja blong Vanuatu.

Mr Johnson i talem se bae hemi dil wetem wan alekesen blong drong mo involv long wan insiden long klosing blong Sherperds Mini Agriculture Show long Tongoa we i bin hapen i no longtaem i pas.

Mr Johnson i mekem woning i ko long man we i post long fesbuk blong mas lukaot, from i gat loa i stap blong dil wetem ol kaen post olsem long social media.

Hem i talem se bae hemi putum komplen ia i ko long polis.

 

 

(Visited 2287 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in