Pua rod long Tamalas komuniti

Tamalas komuniti behaed long Tebakor eria long Port Vila i stil kwestenem long pua rod kondisen.

Wael plante rod developmen i stap hapen long ol rural eria mo Port Vila, komuniti ia we stap stret antap long hill behind long Tebarok area i stil fesem hardtime blong faenem transport i ko kasem ples blong olgeta.

Komuniti ia i kwestenem kavman se hemi 40 yia blong kaontri mo oli stap kolosap nomo long town mbe from wanem i nokat gudfala rod.

Wan mama, Sivi Kara i talem se oli vot evri taem wetem tinktink blong i mas kat gud rod blong sevesem ol pipol.

Mbe hemi luk se ol vot ia hemi waste nomo.

“Ating stat long eria blong Britano kasem long Manples, Tebakor mo Malapoa i rikwestem gudfala rod,”Mrs Kara i talem.

“Sins long taem ia kasem naoia, i nokat eni man we mifala i vot long hem i mekem rod.”

Roda Hosea, wan mama we hemi liv long Freshwota i kleim se oli kleim se oli patisipet long eleksen mo oli liv kolosap long taon nomo mbe help mo seves blong kavman i no kasem olgeta.

“Mifala i vot koko mbe nosave se ol vot ia i ko olsem wanem,”

Memba blong Palemen blong Efate, Honoroble Pakoa Kaltonga, i talem se i kat plante pipol oli liv long ples ia mo kavman bae i wok long hem hemi taem i kat gud rod askes.

Mr Kaltonga i talem se

Pablik Relation Ofisa blong Kavman, Antoine Malsungai, i asurem pipol se Pablik Works Dipatmen bae i wok long ol rod blong Tebakor i ko long Blacksand mo Manples i ko long Blacksand.

Hemi talem se ol land owna nomo bae oli stretem ol baondri blong olgeta.

Tamalas eria i gat smol seves blong kavman olsem aidpost mo skul.

 

(Visited 139 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in