Public Service Commission i mekem niu muv

Public Service Commission i mekem disisen blong ol kavman ministri i tekem in ol niu pipol blong wok be wetem ol strik rul.

Jeaman blong Public Service Commission, Simil Johnson, i talem se disisen ia i kam afta we Ministry blong Finance mo Economic Management i talem se revenui blong kavman bae i save gro sapos ol kavman ministri i tekem ol niu pipol blong mekem wok.

Hemi talem se advaes we oli tekem long Ministry blong Finance mo Economic Management i talem se sapos ol kavman ministri oli kontinu blong tekem in ol niu man blong wok bae i no save afektem ekonomi blong kaontri.

“Public Service Commission hemi disaed blong karemaot saspensen ia mo alaoem recruitmen blong kohed folem nomo sam disisin we komisen hemi lukluk long hem bes long ol presentation we i kam long Ministry blong Finance, we i talem se ekonomik situasen hemi stap kam gud,” Mr Johnson i talem.

“Public Service Commission i kat wok blong pleim blong kivim seves i go long pipol.

“Wetem hem ia, ofis i stap jenisim staff manual blong hem  blong i gat kontrol ova long spending blong hem mo helpem kavman blong resem mani tru long ol properti blong hem.”

Mr Johnson i talem se commission i karem apruvul blong budjet blong repairem ol olfala haos blong kavman mo wok i stap ko hed vinis.

Hemi talem se hemia blong alaoem ol wokman blong kavman blong muv i ko long ol haos ia mo peimen blong i ko bak long basket blong kavman.

“Housing alaoens blong ol wokman blong kavman hemi 12 pesen aot long salari blong olketa mo hemia bae hemi help bigwan olsem revenui koleksen i go bak long kavman,” Mr Johnson i talem.

Public Service Commission i putum tu ol strik rul long travel spending blong ol daerekta jenerol, ol daerekta mo ol wokman blong kavman.

“Bae i gat wan notis i ko aot tu blong infomem ol daerekta, ol daerekta jenerol mo ol ofisol se ol travel i mas apruv tru long Public Service Commission,” Mr Johnson i talem.

“And sapos wan man i stap travel tumas mo i nogat gudfala aotkam blong hem bae commission i dil wetem olgeta.

“Mo lukluk se oli gat inaf blong travel from taem yu travel i gat pepes blong hem, taem yu travel i mas gat refleksen long wok blong yu long aelan blong mekem se seves deliveri i go bak long pipol.”

Public Service Commission hemi mekem disisin sam manis i pas blong stopem niu rekrutmen long ol niu posisen long ol kavman ministri.

(Visited 1518 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in