Public Transport fare bae i inkris-Efate

Public Land Transport fare bae i inkris long Efate i no longtaem folem fuel praes.

Chief Executive Ofisa blong Public Land Transport Authority, Reginald Tabi i konfemem long VBTC Nius tete.

Mr Tabi i talem se inkris praes blong bus hemi VT50 be ol taxi mo Public transport bae i difren vatu from i dipen distens.

Hemi talem se inkris ia bae hemi blong short term nomo.

“Fulap taem ol man i askem mbe mi konfemem naoia se bae i kat inkris long bus fare,” Mr Tabi i talem.

“Naoia i stap oda i no saen yet; taem hemi saen bae ol driver i save yusum nao. “Praes inkris ia bae i save hapen tumoro o nekis wik.

“Pawa i stap long otoriti blong inkrisim o mekem praes i ko daon, so hemi wan shot term mesa nomo blong yumi helpem ol pipol we oli pem ol inkris praes blong Fuel. Mo taem praes blong fuel hemi ko daon mo i kasem yumi, yumi save mekem praes i kobak nomol.

Wan lokol we i no wantem nem blong hem i kamaot i talem se sapos VT200 bus fare i minim se salari i mas ko antap.

“Yumi mas lanem hao blong wokbaot nao i ko long wok,” Hemi talem.

“Yumi putum praes i ko antap sapos futja pikinini i no wok, hemi wan nara trabol.”

Mr Tabi i talem se praes inkris ia bae ol bigman i pem VT200 mo ol studen hemi VT150.

“Mi bin talem fulap taem vinis long ol skul se oli redi long ol studen ID kad; Mo sapos i kam wan problem se ol draeva i ova jajem ol studen, yu blemem skul,” Mr Tabi i talemaot.

“Yumi stap talemaot tru long Education Ministry stat long 2020-2021 i kam i nogat wan skul i stat givim aot ol ID kad yet. So sapos wan studen i no werem uniform bae hemi save pem fi blong ol bigman nomo.”

Wan longtaem bus draeva long Port Vila we hem tu i no wantem taelmaot nem blong hem i talem se praes blong fuel i ple araon; Hemi inkris ale hemi ko daon.

Hemi talem se festaem ol pat blong ol trak i sas from i nogat tumas garage.

“Long bifo wan bering blong trak hemi VT12,000 be naoia VT4000 nomo,” Hemi talem.

“So blong komplen se ol pat blong trak i sas mi no tink. So mi tink se inkris praes ia bae i help lokol mo bus tu.

Wan nara lokol we i no wantem talemaot nem i talem se pipol bae i komplen se oli nogat mani be evri dei bae oli spendem mani long kava mo alcohol.

“So long mi, mi luk se praes ia i fea,” Hemi talem.

Be Caretaker Minista blong Finans, Johnny Koanapo i bin talem se bus fare i nosave inkris from fuel praes i no stembol. Hemi inkris smol taem ale praes i drop bakegen.

Mr Tabi i talem se inkris praes ia i aplae long Port Vila mo rural Efate.

 

(Visited 2055 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in