Re-appoint temporari direkta i mas wok

Ol temporari director we oli re-appointem olgeta oli mas mekem wok.

Jeaman blong Public Service Commission, Simil Johnson i mekem kol ia tete(Sunday).

“Ol director we yumi re-appointem olgeta i ko long niu kondrak, mi wantem talem long plesia se wok blong yufala hemi impoten long taem naoia olsem ol temporari direkta,” Mr Simil i talem.

So far mi notem se i kat sam direkta nomo i stap mekem wok naoia mo mi stap rikwestem yufala we i re-appointed blong tekem bak posisen blong mekem sua se yufala i helpem ol nara dipatmen blong daonem sik ia.

Mr Johnson i askem blong seves i mas ko hed blong ko long pipol.

“Mi notem se i kat sam direkta nomo i stap ron raon mo mekem sam apdeit long media senta,” Mr Johnson i talem.

“Mi askem yumi we i reappointed blong kam mekem wok.”

 

(Visited 138 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in