Rod kondisen long Port Vila i stil wan konsen

Plante pipol i resem konsen long ol nogud rod kondisen long Port Vila.

Wan lokol bus draeva, Harry Joseph, we i liv long Malapoa Estate, i talem se rod blong eria ia i stap bifo 1980 vinis mbe kasem tete i stil nogud.

Hemi talem se hemi sad blong luk se i kat plante lida oli liv long eria ia mo ol investor mbe oli evri dei oli travel long ol rabis rod.

“Mi plis long kavman blong traem luksave rod ia mo fixim from hemi no sef blong ol trak oli stap yusum,” hemi talem.

“Fulap taem, taem mi no draeva bus mbe mi stopem wan bus blong kam plesia, hemi had from ol bus draeva taem oli harem nem blong Malapoa Estate nomo, oli no wantem kam from rod i nogud.

“I no Malapoa rod nomo mbe Namburu, Simbolo, Bladinia mo ol nara eria long town.”

Media Ofisa blong Public Works Dipatmen, Antoine Malsungai, i talem se fokas blong Ministry blong Infrastructure mo Public Utilities naoia hemi blong fixim ol rod long ol aelan mbe i no long Port Vila.

Hemi talem se i kat wan budjet blong VT 300 million long ripea blong ol rod long Port Vila mbe proces blong hem i long wan yet from ol kampani oli mas bit from ol tender.

“Wok ia bae i sud hapen long manis June mo July long yia ia,” Mr Malsungai i talem.

“Rod blong Anaburu eria, wan kampani i winim tender vinis mo wok i shud hapen long hem i no longtaem.

“Rod blong Bladinia hemi no wan public rod mo developa hemi mas diklarem mo givim rod i go long kavman anda long rod act blong rod ia i kam public blong kavman i lukluk long hem.

“Mo i semak long sam nara rod bakeken long Port Vila.”

VBTC i witnisim se hevi rein i stap damejem ol rod naoia taem Vanuatu i ko tru long wet season.

 

 

 

 

 

 

(Visited 265 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in