Saeklon Dovi blong muv aot

Vanuatu Weta Ofis i talem se Tropikol Saeklon Dovi i sud leko kaontri long tete naet.

Jerry Timothy, Supervisor long Weta Ofis long tete, i talem se bae oli karemaot woning blong Saeklon long tete evening o naet.

Mr Timothy i talem se strong inland win woning i save ko daon tu tete.

“Mbe ol woning blong hevi ren mo flood bae i kontinu blong stap long Saot aelan,” Mr Timothy i talem.

“Ol woning blong raf solwota i stap yet tru aot long Vanuatu. Taem sistem i stap kontinu blong muv mo pasem New Caledonia bae hevi kload we i stap ova long saot aelan bae i muv aot wetem hem.”

Mr Timothy i bin talem long VBTC Tokbak sho long wik ia se Saeklon Dovi we i stap fastaem olsem wan Tropikol Low i bin travel Saot West i ko daon long New Caledonia mo hemi kam mo klos wetem ol aelan long saot Vanuatu mo hemia nao kosem inlan strong wind mo hevi ren.

“Meterological blong hem long senta(Midel) i mas agri blong kam wan Saeklon,” Mr Timothy i talem.

“Mbe senta blong system ia i no mitim ol tul blong kam wan saeklon. Mbe long Not mo East blong sistem ia win i ko antap long 34 knots, so i kasem treshold blong ol gale win i mekem se yumi luk ol banana mo ol nara tri i foldaon.

Meteo Ofis i remindem pipol se manis Novemba kasem April hemi ol taem blong Saeklon sisen mo pipol i mas rere.

 

(Visited 139 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in