Sanma COVID vaccine rolaot long neks wik

Sanma Public Health Manager, Vanua Sikon, i talem se long wik ia Ministry blong Helt i stap mekem ol final preperesen blong rolemaot COVID vaccine long Sanma Province stat long nekis mandei.

Mr Sikon i talem se rolaot blong vaksin bae i stat of long mandei long kraon flo blong Niscol Terminal long Luganville. Hem ia bae i taketem olgeta prioriti grup olsem ol helt kea woka, ol woka long eapot, seapot, kastoms, immigration, ol driva, ol wokman long kwarentin fasiliti, ol polis mo Vanuatu Mobile Force ofisa, ol olfala long 55 yia i ko antap mo olgeta we i gat ol sik vinis i stap.

Mr Sikon i talem se ol komuniti i welkamem tinktink blong mas tekem COVID-19 vaccine long taem we oli stap mekem awenes.

“Mifala i faenem se plante pipol oli konfus long stik meresin blong COVID-19,” hemi talem.

Hemi talem se Sanma COVID-19 vaccine awenes tim hemi wan gud wan from i kat ol dokta, nes mo ol pablik health ofisiol we oli givim trust long ol pipol long komuniti blong tekem vaccine.

Mr Sikon i talem se pipol i redi blong tekem vaccine. Ol ripresentativ blong ol jej, woman mo yut wetem ol jif long ol difren komuniti i rispon blong talem se ol pipol blong olgeta i redi blong tekem COVID vaccine long Sanma.

Hemi talem se i kat sam isu we awenes tim i fesem espeseli long ol infomesen we i no tru we i kamaot long sam jej mo sam grup blong ol pipol.

Mr Sikon i talem se awenes tim i dil wetem ol kiaman infomesen ia we i konfusum pipol.

Afta long tu wiks, bae wan vaksination tim i muv i ko long Fanafo eria mo stap blong tu wik. Afta long Fanafo, bae tim i muv I ko long Port olry long east Santo blong tu wik, Avunatari long Wes Malo blong tu wik, Vulesepe Helt Senta long Saot Santo Eria blong tu wik. Afta long South Santo Eria Tu, bae tim i muv i ko long Saot Santo Eria 1 mo stap blong wan wik, mo Tasmalum long Saot Santo Eria 1 mo stap blong wan wik.

 

(Visited 33 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in