Seasonal wokman i stap long serious kondisen

Department blong Labour i konfemem se, wan wokman blong Vanuatu long Seasonal Workers Program long Australia, i stap long serious kondisen long Adelaide Hospitol.

Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven i talem long VBTC se hemia i folem alekesen blong wan faet.

Hemi talem se inciden we i hapen, Ofis blong Labour i no bin expektem.

“Inciden ia i hapen long 30 July ia, taem seasonal wokman ia blong Vanuatu i bin drink mo hemi involve long wan faet wetem wan nara seasonal wokman blong Tonga, mo ating boy Tonga ia i kilim seasonal wokman blong yumi ia, mo hemi bin foldaon mo kasem sam kill long hed blong hem,” Mrs Meltenoven i talem.

“Taem inciden ia i hapen, ol fren blong seasonal wokman blong Vanuatu ia i bin ko tekem hem i kobak long ples we oli stap liv long hem mo hemi bin stap 48 haoa bifo oli luksave se hemi bin pas aot.

“Mo long taem ia nao oli jes kontatem dokta blong rashem hem i ko long hospitol blong kasem medikol tritmen.”

Mrs Meltenoven i talem se nawia wokman blong Seasonal Workers Program ia i stap long han blong ol dokta mo oli stap lukluk long situasen blong hem.

Hemi talem se High Commission blong Vanuatu long Canberra, i bin advisem Department blong Labour mo mifala i manej blong kolem agent blong hem, mo toktok tu wetem famili blong hem blong letem olketa i save long insiden ia.

“Polis long Australia i stap investiketem tu insiden ia mo oli jajem wokman blong Tonga ia vinis, mo hemi jaj anda long loa blong Australia mo everi samting i stap long han blong Polis,” Mrs Meltenoven i talem.

“Bae mifala i kontinu blong lukluk long situasen ia wetem High Commission blong Vanuatu long Canberra.”

Commissioner blong Labour, i talem bakeken se hemi impoten blong ol seasonal wokman blong Vanuatu oli tingting strong long ol toktok we oli tekem bifo oli leko kaontri, blong mekem se oli stap seif oltaem.

Hemi talem se hemia i kambak blong talem nomo se long everi pre dipaja briefing, ol ofisa blong Labour i mekem taem blong talem everi toktok long ol seasonal wokman se taem oli ko ova sea, prioriti hemi blong wok mo oli mas tinkbaot se oli kat famili i stap bak long Vanuatu.

“Alcohol hemi no sud prioriti long laef blong olketa mo taem oli no listen, oli foldaon long situasen olsem ia, mo i save afektem olketa long program, mo sam i save en ap long hospitol mo tu save tekem aot laef blong olketa,” Mrs Meltenoven i talem.

 

(Visited 135 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in