Seken COVID kes i rikava

Vanuatu i konfemem seken positiv kes blong COVID-19 i rikava mo hemi aot long Isolation wod long Vila Central Hospital long tete.

Minista blong Health, Honoroble Silas Bule, i kivim health kliarens long man ia folem plante tes we hemi bin ko tru long hem mbe i negativ.

Aot long 18 pasenja blong wan flaet we i kam long New Caledonia long Oktoba, tu i bin tes positiv long COVID-19 we test risal i soem se hemi Delta Variant.

Nara COVID kes i bin rilis aot long isolation wod long en blong las manis, Novemba.

“Adisenal asesmen i konfem se i no mo gat aktiv vaeras long bodi blong hem mo tu hemi no wan risk blong COVID-19 infeksen long eni nara man,” Minista Bule i talemaot.

“Taswe, pesen ia hemi aot long isolation wod mo hemi save joinem famili mo kominiti blong hem.

“Naoia Efate mo ol offshore aelan blong hem i ko bak long alert level zero we i minim se i nokat eni COVID kes long boda.

Minista Bule i talem se Vanuatu i bin kontenem gud ol kes ia mo pruvum se privenson mo ol mesa hemi wok gud.

Ministry blong Health hemi wantem asurem ol kominiti lida wetem ol memba blong hem blong stap kwaet, mo sapotem Kavman blong putum bak man ia i kobak long famili blong hem.

“Wetem fasin blong rispek blong christian mo custom principal, yumi diskarejem fasin blong poentem finga,” Minista Bule i talem.

Sins COVID- 19 pandemic we World Health Organisation i diklerem fastaem long Maj 2020, i bin gat wan totol blong faev impot aktiv COVID kes nomo blong i kam long Vanuatu.

Kavman i kontinu blong tokaot strong moa long impotens blong vaccination blong protektem pipol akensem COVID.

Minista Bule i talem se naoia ova long 57 per cen blong ful population blong Vanuatu i risivim wan dos blong stik meresin mo 27 per cen i tekem tugeta stik.

Target we i stap naoia hemi blong 90 per cen blong ful population i tekem wan dose bifo eli nekis yia mo 70 per cen bai i vaccinate fulwan.

(Visited 618 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in