Seken COVID stik wan mas-Malampa Pablik Health

Araon 14,000 pipol long Malekula blong tekem seken dos blong COVID vaccine.

Malampa Pablik Health Manager, Salome Kenneth, i talem se bae vaccination tim bae i statem ol stik blong vaccine bagegen long January 4 2022 long Norsup hospital long Malekula.

Mrs Kenneth i talem se hemi impoten blong pipol i tekem tu stik blong COVID from bae hemi rili sef long virus ia.

Hemi talem se oli bin statem seken dos blong vaccine long Decemba 21 mbe plante man i no bin kam blong tekem stik.

“Namba ia hemi ol pipol raon long Malekula we oli bin tekem fes stik blong COVID mbe hemia i nogud tumas we plante i no bin turn ap,”Mrs Kenneth i talem.

“Beis long data we yumi kat, pa yumi spel blong wan wik mo kambak folem ap ol persen ia we oli sud tekem seken stik.

“Hemia i no isi from plante oli nokat kontak, sam oli lusum ol kad blong stik mekem oli fogetem deit blong seken stik mo sam oli jes disaed nomo blong no kam tekem vaccine from oli harem ol kiaman nius olbaot long rod.”

Ministry blong Health i talem se hemi impoten blong tekem tu stik blong COVID mo i no wan nomo.

Mrs Kenneth i talem se tim bae i statem wok long January 4 mo askem ol pipol blong mas kam fowod blong tekem stik.

“Ol pipol we oli fogetem deit blong vaccine o mestem deit, no wari, yu stil save kam blong tekem seken stik,” Mrs Kenneth i talem.

Hemi talem se afta long vaccination long fix site long Norsup, bae i kat ol mobile tim i ko aot long six eria kaonsel long Malekula blong givim aot ol seken dos.

“Sam long ol pipol long Saot, Saot West Malekula we oli stap long ol rimot eria bae yumi yusum Johnson mo Johnson vaccine from hemi wan stik nomo,”Mrs Kenneth i talem.

“Long wei ia hemi isi from bae oli no wari blong tekem seken dos bagegen.”

Malampa COVID vaccination tim bae i kasem Not Ambrym long January blong mekem awenes mo statem ol vaccine rolaot.

Mrs Kenneth i talem se bae oli stap wan wik long Not, nara wik long West mo wan moa wik long Saot East Ambrym afta oli ko long bot long Paama aelan.

Hemi talem tankiu long olgeta we oli jensem tinktink mo kam tekem stik blong COVID.

Mrs Kenneth, i talem se 17,200 pipol hemi taget populasen blong Malekula mbe health tim i manej blong stikim araon 14,000 pipol long fes stik vinis.

 

(Visited 214 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in