Sexual abuse online i hae

Wan diskasen hemi rivilim se fulap pipol oli no awea enaf se sexual abuse online hemi wan criminal aktiviti.

Ol Otoriti risponsibol long isu ia oli faenem se ol pikinini oli save kam viktim long ol abuse ia.

VBTC Talkback long saet blong stap safe online i no longtaem i faenem se plante pipol i admitim se online abuse hemi wan isu.

Semak topik diskasen wetem PeaceCorp Vanuatu long en blong April i soem se i nogat olgeta specific data blong soem hemia be hemi tru observation nomo.

“Pa mi nosave givim wan statistic blong Online abuse be hemi rili hae long ol social media platform blong yumi,” Jeffery Garae long CERT Vanuatu; wan unit blong dil wetem ol online isu i talem.

Director blong Vanuatu Internet Governance Forum, Jackson Miake, i talem se sins lokdaon ia i kat wan inkris long ol online aktiviti.

Meriam Bule long Womens Center hemi discribem wan insiden we i hapen long lockdaon bitwin wan couple.

“Keses we yumi luk se patna hemi stap long wan difren ples mo taem mama blong haos hemi askem mani, patna i mas askem hem blong hemi mekem sam sexual aktiviti, ” Mrs Bule i talem.

“Ofis i stap luk tu kasem fo avereij monthly long saed blong sexual abuse.”

Tristel Garae long Ministry blong Justice hemi pointem aot se plante nara online sexual abuse hemi ko long ol pikinini.

“Hemi ko long wan point, we wan yangfala i wantem komitim suicide.”

Raynold Ala long Crime Prevention Unit hemi talem se fulup pipol i no awea se abuse online hemi wan crime.

“Fulap long ol viktim ia oli nosave se i kat wan loa blong dil wetem,” Mr Ala i talem.

Presiden blong Media Association blong Vanuatu, Stevenson Liu i pointem aot impotens blong dil wetem isu blong abuse long eli steij blong hem.

“Samtaem yu ripotem blong help be i leit,” Mr Stevenson Liu i talem.

Hemia olgeta toktok we i kamaot long online diskasen we VBTC i hostem wetem Peace Corp Vanuatu long saet blong Stap safe online long lockdaon.

(Visited 594 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in