Shefa i jajem VT 100 long ol ship pasenja

Shefa Provincial Government Council i enfosem ship tax fi blong VT 100 long wik ia long ol pipol we oli stap travel aot long Port Vila.

Secretary General blong Shefa Provincial Government Council, Morris Kaloran, i talem se council i jajem VT 100 olsem ship tax fi blong karem mani i kambak.

Hemi talem se pipol we oli stap travel long ship raon long Provins blong Shefa bae i faenem se oli spendem extra VT 100.

“COVID-19 pandemic i stap yet mbe pipol i stil muv mo travel long ol ship i ko long ol aelan mo hemi gud blong introdusum bakeken fi ia bakeken,” Mr Kaloran i talem.

“Stat long wik ia eni pipol we i stap travel aot long tufala domestic wharf long Port Vila blong ko long ol aelan bae oli pem wan fi blong VT 100 bifo oli bodem ship,” Mr Kaloran i talem.

“Tax fi ia oli bin introdusum finis long araon long yia 2006 mo 2007 mbe oli bin karem aot long 2014 from i no bin kat enaf staff blong mekem wok ia.

“Mo naoia yumi stap lukluk blong helpem provins wetem revenue blong hem afta we hemi lusum VT 18 Million vatu long las yia from paymen blong Bisnis laesens we oli kanselem long 2020 folem disisen blong Council blong ol Minister.”

VBTC Nius i bin toktok wetem sam lokol long wharf we oli talem se oli no save long tax fi ia.

Eddie William, Supercargo blong Ship Kiwi 2, i talem se oli nosave tu long fi ia.

“Ol othoriti i mas letem mifala i save se bae mifala i kolektem mani blong tax ia,” Mr William i talem.

“From smol booth blong ofis ia i stap mbe oli askem mifala blong kolektem fi ia.

“Mifala we i wok long ol ship i fil se mifala i no kasem enaf infomesen abaot tax fi blong ship ia.”

VBTC hemi andastan se aelan blong Penticost hemi nara aelan long kaontri we hemi statem seaport tax fi blong VT100 long eli yia ia.

(Visited 149 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in