Shefa provins i lusum VT18 million koleksen blong 2020

Shefa Provincial Government Council i lusum VT18 million revenu koleksen blong 2020 folem COVID-19 pandemic.

Secretary General blong Shefa Provincial Government Council, Morris Kaloran, i talem se hemia i folem disisen blong Council blong Minister long yia 2020, blong pipol i no pem bisnis laesens blong olgeta.

Hemi talem se oda ia Shefa ofis i bin tekem ap long las yia mo hemi bin afektem operesen blong olgeta long yia ia.

“Instrument we i kamaot long Council blong ol Minister i rili afektem revenu beis blong council mo i mekem i had blong council hemi dilivarem ol seves i ko long ol pipol blong hem,” Mr Kaloran i talem.

“Taem mi talem seves, mi minim olgeta pipol we oli stap pem property tax, hemi had blong sevesem gud olgeta long saet blong koleksen blong rabis mo meintenem ol rod from i nokat mani.

“Mbe hemi wok blong mifala i mas kasem mane blong helpem mifala  blong save sevesem ol klient we oli kat.

“Mifala ol comporate company, mifala i mas kontinu blong mitim ol expens blong ol operesen blong administration.

“Mo mifala i mas keaful tu from eni taem nao, wan man i save tekem ligal aksen akensem mifala from we mifala i no fulfilim wanem we mifala i sud mekem.”

Mr Kaloran i talem se folem ol konsen ia, Shefa Provincial Government Council i askem ol pipol blong pem bisnis laesens blong olgeta long yia ia.

“Bigfala los long revenu koleksen long las yia i putum plante presa blong provins i mas faenem ol nara wei blong kasem mani,” Mr Kaloran i talem.

“Mekem se long yia ia, Shefa provins bae hemi no stopem eni paymen blong bisnis laesens.

“Instraksen i kam long ofis blong secretary general blong provins se eni wan we hemi pem lisens long las yia bae hemi stil pem long yia ia.

”Taem bigfala Kavman i mekem disisen hemi mas mindful, hemi mas mekem sua se ol lokol othoriti  oli mas kontinu blong sasteinem ol operesen blong hem.”

Ministry blong Finance mo Economic Management i talem se disisen blong karem aot rod tax mo bisnis laesens hemi wan akrimen blong Council of Minister blong helpem ol bisnis we oli fesem had taem naoia blong COVID.

Mo Ofis blong State Law i bin priperem ol oda ia.

Shefa wetem ol nara provins oli stap risivim wan grant mani blong VT33 million evri yia mbe Secretary General, Mr Kaloran, i talem se mani ia i stil no naf blong sevesem ol pipol blong hem long pandemic ia.

Hemi talem se Shefa hemi kat wan populesen blong araon 50,000 pipol.

“48,000 hemi populesen blong ol man we oli kam long difren provins mo liv long Efate mo 26,000 pipol hemi ol man Shefa nomo.

“Mi bin traem askem kavman blong inkrisim mani ia mbe hemi no bin posibol.”

 

(Visited 451 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in