Sherpherds mo Epi vaccination

Ova 6262 pipol blong tekem COVID stik long Epi mo Sherpherds.

Manager blong Shefa Public Health, Obed Manwo i talem long wan Health Press konferens long Monday.

Mr Manwo i talem se prioriti hemi blong stik long Johnson mo Johnson vaccine from wantaem nomo.

Hemi talem se oli sendem aot tri tim long RVS Takuare long Sunday.

“Maritime Tim blong yumi long Polis oli helpem yumi blong sendem tim i ko long Mataso, Makira, Buninga, Tongariki mo ko long saot Epi,” Mr Manwo i talem.

“Bae oli spendem seven dei long Sherpherds mo saot Epi.

Mr Manwo i talem tu nara tim blong Emae, Tongoa mo Epi oli ko long isolation blong tu dei folem strik COVID rul blong olgeta aelan ia.

“Ol staff blong yumi long plesia ia yumi bin isolatem olgeta long plesia mo oli negativ bifo oli ko,” Mr Manwo i talem.

“So yumi bin kliarem olgeta fes wan bifo oli ko. Tim blong Epi ia bae oli lukluk long nara pat blong Epi be Saot Epi i stap long tim blong Takuare.

Area Administrator blong Tongariki/Buninga, Donald Firiam i talem se tete ova 200 pipol long Buninga i tekem stik.

Mr Firiam i talem se Mataso mo Makira i tekem stik vinis.

“Naoia mifala i stap ko long Tongariki blong health tim i stikim ol pipol.” Mr Firiam i talem.

“Mifala i bin wet longtaem blong tekem stik sins 2021 mo wik ia pipol i glad long wanem kavman i mekem.”

Mr Manwo i talem se tim i ko wetem Astrazeneca, Sinopharm mo Johnson mo Johnson vaccine.

(Visited 262 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in