Shotej blong paspot buklet

Stok blong Vanuatu paspot buklet i dikris folem dilei blong ol niu wan long taem blong COVID pandemic.

Long wan Press Conference long wik ia, Acting Deputi Prime Minista, Honoroble Willie Daniel Kalo, i talem se 69 per cen i ko long Labour Mobiliti.

Hemi talem se hemi olgeta Ni-Vanuatu we oli stap redi blong ko wok long Australia mo New Zealand.

Acting Deputi Prime Minista mo semtaem Minista blong Agriculture, Minista Kalo, i talem se aot long 69 per cen ia 24 per cen nomo oli travel finis.

Wetem hem ia Minista Kalo i kol long ol agent blong sendem ol pipol we ol paspot blong olgeta i redi vinis.

“Plante pipol oli no mekem yus long paspot we oli bin pem blong ova tu yia,” Minista Kalo i talem.

“Hemia blong givim olgeta tu opotuniti blong travel mo pat long program blong Labour mobiliti blong oli save ko wok long taem blong COVID ia mo helpem famili.”

Kavman i plesem oda blong paspot buklet we bambae i kasem Vanuatu long midel blong February.

(Visited 357 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in