Solomon Islands i ripotem tri moa COVID ded

Ol Health Otoriti long Solomon Islands i ripotem tri moa COVID ded mo 303 niu kes blong virus ia.

Minista blong Health, Dr Culwick Togamana i anaonsem ol fika ia long Monday evening we i bringim wan totol blong 12 ded mo 1486 COVID kes sins long stat blong outbreak tu wik i pas.

Dr Togamana i talem se majoriti blong ol keis ia i stil stap ko long Capital blong Solomon Islands, Honiara mo Malaita Provins mbe saspek kes i stat blong kerap long ol nara pat blong kaontri.

“Wetem hemia, health plan we i stap naoia i blong fokas long katem daon sik ia. Limitim namba blong ol man we oli sik i stap long hospital mo ol ded, faenem aot kwik taem ol serious kes mo givim tritmen,” Dr Togamana i talemaot.

Wetem namba blong ol COVID kes we i kerap, pablik i save harem gud taem data i soem se i kat wan 86 per cen rikawa reit -olgeta we oli nomo sik long virus ia long taem blong outbreak.

“Hemia i no sud mekem yumi i fogetem ol COVID-19 mesa blong washem han, werem mask mo no grup long ol bigfala grup.”

Long semak storian, Solomon Islands Media Association i stap kol long Kavman blong stop tritim media olsem wan bulletin bod.

Association president Georgina Kekea i talem se oli traem had blong blong tekem eni kwesten abaot COVID-19 outbreak mo rispons we kavman mo ol senior ofisiol.

“Kavman ristriksen long muvmen blong pipol mo akses long infomesen i moa had long ol media organisation blong ripot independen long outbreak,” Mr Kekea i talem.

Dr Togamana i askem ol pipol long Solomon Islands blong tekem COVID stik sapos oli no tekem yet blong help stap sef mo no sik tumas.

-RNZ- /SIBC.

(Visited 144 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in