Stik meresin blong ol pikinini

Diskasen i stap hapen blong tekem COVID stik meresin blong ol pikinini anda 18 yia.

Acting Director blong Public Health, Dr Jenny Stevens i konfemem long Health Press conference long tete(Friday).

Dr Stevens i talem se long steij naoia oli blong fokas long ol bigman from olgeta nao i kat hae janis blong kasem virus ia.

“Ol pikinini even oli save muvmuv olbaot mbe imune system blong olgeta i oraet,” Dr Stevens i talem.

“Wanem we Ministry blong Health i wantem se i mas kat gud kaverej blong stik meresin long ol big man bifo yumi muv blong stikim ol pikinini.

“Yumi kat ol logistic mo polisi in ples blong mas priperem bifo karemaot vaccination long ol pikinini. ”

Ministry blong Health i stap lukluk blong tekem Moderna vaccine blong ol pikinini.

(Visited 366 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in