Stimulus package blong kavman i extend

Council blong ol Minister i extendem stimulus package blong Kavman blong wan nara manis.

Minista blong Finance mo Economic Management, Johnny Koanapo i konfemem extensen ia.

Hemi talem se extensen ia hemi blong kivim benefit i ko long olgeta wokman long 40 yia Independence anniversari mo Council blong ol Minista i extendem bakeken long manis July.

Minista Koanapo i talem se blong extendem stimulus pakej kasem end blong yia bai i no posible, mbe kavman i agri blong jensem fokas i ko long wan nara eria blong helpem ol pipol blong Vanuatu.

Hemi talem se kavman i mas faenem wan moa sustainable wei blong dil wetem hem ia.

“Council blong ol Minister i desaed se bambae se wan long ol opsen blong hem, i blong fokas long Agriculture prodaksen sekta mo i minim se mane bambae yumi putum bak long sekta ia,” Minista Koanapo i talem.

“Mo blong save alaowem ol fama blong produsum enaf kakae from yumi nosave hao long COVID-19 pandemic pa i stap.

“Long even se COVID-19 i stap kasem long next yia, kaontri i mas kat plante kakae blong fidim hem wan.”

Minista Koanapo i talem tu se kavman i stap lukluk blong putum mane i ko long ol bank blong oli save kivim ol loan wetem low interest rate i ko long ol business blong helpem olgeta.

Stimulus pakej blong kavman we hemi stap blong holem taet operation blong ol businses hemi end long last manis June.

(Visited 96 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in